AeroVironment

Byte - - News -

بزرگترین و موفقترین شرکت AeroVironment در زمینه تولید پهپادهای نظامی است. البته این شرکت پهپادهای مورد استفاده در موارد نظارتی و تاکتیکی را نیز تولیدمیکند. درسال۶۱۰۲اعالم

AeroVironment کرد که بهزودی با تولد یک پهپاد جدید با نام

Quantix به بازار پهپادهای عمومی (غیرنظامی) وارد خواهد شد. این پهپاد برای استفاده در مصارف تجاری از جمله کشاورزی و نیروگاههای برق و هستهای طراحی شده است. سال ۶۱۰۲ درآمد این شرکت ۱/۴۶۲ میلیون دالر اعالم شد که کارشناسان تخمین میزنند که این رقم در سال 7۱۰۲ بین ۰۶۲ تا ۰8۲ میلیون دالر خواهد بود. کمپانی

برای افرادی که به دنبال سرمایهگذاری AeroVironment در بازار پهپادها هستند، بهترین انتخاب محسوب میشود چراکه هم از درآمد نسبتا خوبی برخوردار است هم اینکه محصوالتش در مصارف شخصی، صنعتی و حتی نظامی استفاده میشوند. ضمنا پهپاد مدل ،Raven محبوبترین پهپاد این شرکت در سراسر دنیا محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.