‪Northrop Grumman‬

Byte - - News -

این کمپانی که سابقه طوالنی در زمینه تولید تجهیزات مورد استفاده در صنعت هوافضا را در کارنامه خود دارد، در بازار پهپادهای باکیفیت نیز نقش کلیدی راایفامیکند.پهپاد اینشرکت

‪Global Hawk‬ که برای عکسبرداریهای نظامی از ارتفاعات بسیار باال طراحی شده، یکی از مهمترین پهپادهای مورد استفاده ارتش ایاالت متحده محسوب میشود. طبق آمار بهدست آمده، انتظار میرود درآمد این کمپانی نسبت به سال ۶۱۰۲ با افزایش ۲۱ درصدی همراه باشد.درآمد درچندماههاخیرفراتراز

Northrop انتظارات کارشناسان اقتصادی بوده است. با توجه به مطالبی که گفته شد به آسانی میتوان پیشنهاد کرد که در سالهای آینده در رابطه با پهپادها بسیار بیشتر خواهیم شنید و شاید روزی برسد که هر کسی دوست داشته باشد مانند گوشی همراه، یک پهپاد همراه خود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.