27 خدمت دستگاههای اجرایی موبایلی شد

Byte - - News -

بدون تردید تکنولوژیهای نوین با ســرعتی بــاور نکردنی در حال توســعه و گســترش هســتند. تا چند وقت پیش اگر شما برای خود یک وب ســایت نداشــتید یا اگر کارهای خود را به صورت اینترنتی انجام نمیدادید، بســیاری از افراد شما را برای اتالف وقتی که انجام میدهید، ســرزنش میکردند. در حال حاضر همه چیز به گوشیهای هوشــمند ما خالصه میشــود و زمــان اپلیکیشنهاســت. در حال حاضر بیشــتر افراد از اپلیکیشــنهای مختلف بــرای انجام کارهای خود اســتفاده میکنند و بیشــتر ســازمانها هم در حال حرکت به این سمت هســتند. به همین دلیل ارائه سرویسهای موبایلی در هر شــاخهای، اهمیت ویژهای دارد. وزیر ارتباطات فناوری اطالعات به تازگی با اشاره به رونمایی از پروژه دولت همراه گفت: 7۲ خدمت در این زیرساخت به مردم ارائه میشــود. «محمود واعظی» در مراسم افتتاح فاز نخســت دولت الکترونیک و همراه افزود: مردم می توانند از امــروز با تلفن های همراه خود 7۲ خدمت دســتگاه های اجرایی را دریافت کــرده و دیگر نیازی به مراجعه حضــوری برای دریافت خدمات ندارند. عضو شورای عالی فضای مجازی به راه اندازی پروژه دولت الکترونیک اشــاره کرد و گفت:۱۵ دستگاه اجرایی ۰۴۴ خدمت خــود را الکترونیک در اختیار مردم قــرار می دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درحاشــیه این مراسم در جمع خبرنگاران به پرتاب اخیــر ماهواره ایرانی اشــاره کرد و آن را ناقض مفــاد توافق برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) ندانست. واعظی افزود: پرتاب انجام شده در راســتای اهداف کشورمان اســت و ارتباطی با دیگران ندارد. وی پرتاب صورت گرفته را برای تســریع در پرتاب ماهواره های داخلی موثر دانست. واعظی با بیان اینکه نقشه راه دولت الکترونیک ۵۳ ماه پیش توســط رئیس جمهوری ابالغ شد، گفت: شورای عالی فناوری اطالعات گام هــای خود را برای تحقق آن برداشــت. عضو هیئت دولت یازدهم از عالقه خود برای اینکه فازنخســت دولت الکترونیک توســط رئیس جمهــوری و یا معاون اول افتتاح می شــد، خبرداد و گفت: رئیس جمهوری درگیر مســائل متعدد هستند و معاون اول نیز در ســفر خراسان به سر می برند بنابراین این پروژه بدون حضور آنها افتتاح شــد. وزیرارتباطات و فنــاوری اطالعات به قول خود به مردم بــرای بهره برداری از این طرح ها تاپایان دولت یازدهم اشــاره کرد و افــزود: افتتاح دولت الکترونیک تنهــا حاصل کار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیســت، همه دســتگاه های اجرایی برای تحقق آن تالش کرده اند. عضو کابینه دولت یازدهم به همه دســتگاه های اجرایی توصیه کرد نســبت به اطالع رسانی بیشتر در باره این پروژه مهم اقدام کنند و ۰۴۴ خدمــت را برای مردم بازگو کنند. وی فواید دولت الکترونیک را پرشــمار دانســت و مهمترین آن را تحقق شعار چابک ســازی و کوچک ســازی دولت عنوان کرد. واعظی کاهش هزینه دولت، افزایش ســرعت در رســیدگی به کارها و جلوگیری از فســاد و جعل را از دیگر مزایای دولت الکترونیک دانست و گفت: با اجــرای این طرح تحول بزرگی در دولت ایجاد خواهد شــد و تا چند ماه دیگر اشــراف کاملی برهمه خدمات دولت اعمال می شــود. وی اجرا شدن پرونده سالمت الکترونیک ایرانیان را گام مهمی در صرفه جویی دارویی کشور دانست و گفت: پرونده سالمت الکترونیک بیش از یک میلیارد دالر ســالیانه در مصرف داروی کشــور صرفه جویی ایجاد خواهد کــرد. وزیرارتباطات از تالش برای حذف دفترچه های بیمه در راســتای دولت الکترونیک خبرداد و گفت: حذف این دفترچه ها کمک خواهد کرد پرونده ســالمت هر ایرانــی همه اطالعات را داشــته باشد و در همه جای کشور قابل دسترسی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.