با گوگل مپ بهتر کار کنید

Byte - - News -

گوگل همیشه در حال توسعهدادن گوگل مپس میباشد و قصد دارد تا این اپ را با زندگی افراد همراه سازد. عالوه بر اینکه این سرویس به شما کمک میکند تا از مکانی به مکانی دیگر بروید، همه نقشــهها را بهشــما نمایش میدهد و همچنین میتوانید مکانهای مورد عالقه خود را نشانهگذاری کنید. در این هفته میخواهیم چند ترفند کاربردی برای گوگل مپس را برای شما معرفی نماییم. ۱.اضافهکردن چند توقف به مسیر خود این ویژگی فقط مخصوص گوگل مپس دســکتاپ بود ولی برای گوشــیهای هوشــمند نیز آماده شده است. برای اســتفاده از این ویژگی مراحــل زیر را طی نمایید: در صفحــه اصلی برنامه، آیکون آبیرنگ جهتیابی که در پایین ســمت راست اســت را انتخاب نمایید. سپس نقطه شــروع و مقصد خود را مشــخص نمایید. آیکون ســهنقطه که در باال ســمت راســت قرار دارد انتخاب نمایید.ســپسگزینــه راانتخــابکنیدو

‪Add stop‬ مکانی را که میخواهید به آنجا بروید، مشــخص کنید. مکانها را با اســتفاده از آیکون همبرگرمانند به ســمت چــپ تغییر دهیــد و یا آنهــا را باال یا پایین بکشــید. ۲. دانلودکردن نقشهها برای استفاده به صورت آفالین اســتفاده از نقشــههای آفالین در گوگل مپس شما را در مســیریابی بســیار کمک میکند و در واقع کار شــما را آسانتر میکند. خوشبختانه در بهروزرسانیهای جدید، این ویژگی بهبود یافته اســت. در صفحه اصلی نام ناحیهای را که میخواهید از نقشه آن بهصورت آفالین استفاده نمایید، تایپ کنید و به اصطــالح آیکون منوی همبرگر را که در باال سمتچپ قرار دارد، انتخاب نمایید. سپس گزینه

Ofرا انتخاب نموده و روی آیکون + کلیک کنید. ‪fline areas‬ ناحیهای را که میخواهید از آن بهصورت آفالین اســتفاده کنیــد،انتخابنمــودهوروی کلیککنید.

Download دانلود کردن این نقشه حجم زیادی از دستگاه شما را اشغال میکند. بنابراین آن را در کارت حافظه خود ذخیره کنید. برای استفادهبه کهدرمنویهمبرگرقراردارد

‪Offline areas‬ بروید و روی آیکونی که در باال سمتراست قرار دارد، کلیک کنید. ســپس در زیر قســمت

‪Storage preferences‬ محل دانلود خود را تغییر دهید. .3 فرستادن موقعیت از کامپیوتر خود به گوشی اســتفاده از گوگل مپس در کامپیوتر به مراتب آســانتر از موبایل میباشد. با وجود اینکه صفحه لمسی نرم و فوقالعاده میباشد ولی هنوز استفاده از ماوس و کیبورد آسانتر است. برای اینکه موقعیت را به گوشی خود ارسال نمایید، باید

Send را در کامپیوتر انتخاب نمایید. پس از آن شما یک ‪to device‬ نوتیفیکیشندرگوشیخودمشاهدهمیکنیدکهدرواقعمکان فرستاده شده برای شما میباشد. دقت داشته باشید که برای اینکارنیازاستکهبهاکانتگوگلخوددرکامپیوترواردشوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.