پایان انتظار و ارائه بازی کارتی

‪The Elder Scrolls:‬

Byte - - News -

نزدیک به ۵ ماه از عرضه نسخه بتا

میگذرد و هفته پیش شاهد عرضه جهانی این Legends اپلیکیشن روی سیســتم عاملهای و اندروید بودیم.

iOS عنوانکارتیکهمشــابه بازیکنهادرآن

Hearthstone باید با انتخــاب کارتهایی به جنگ با بقیه کاربران بروند. بازی جدا از بخش آنالین دارای قسمت داستانی و آفالین هم هســت و بتسدا سعی کرده ضمن ترکیب جالب سبک کارتیودنیایغنــی ،Theباحالتهای

‪Elder Scrolls‬ مختلف گیم پلی یک تجربــه جذاب به طرفدارانش هدیه بدهد. بد نیست بدانید ماه پیش شرکت سازنده اولین بسته گســترش دهنده ساخته خود به نام

‪Heroes of Skyrim‬ و با محوریت شــخصیتهای دنیای اسکایریم، پنجمین قســمتازمجموعه ،Theراعرضهکرد

‪Elder Scrolls‬ که به واســطه آن شــاهد کارتهایی از این بازی محبوب بودیم. رامیتوانیمدومینعنوانانتشــاریافته

Legends از سوی کمپانی بتسدا برای تلفنهای هوشمند بنامیم. آنها سال۵۱۰۲اپلیکیشن رامنتشرکردند

‪Fallout Shelter‬ که به خاطر گیم پلی اعتیادآورش توانســت سود زیادی را نصیبســازندهکنــد. راهماکنونبهصورت

Legends رایگان میتوانید برای اندروید، یا رایانههای شخصی

iOS دانلود کنید. بدون تردید استقبال پیشبینی نشدهای که از این اپلیکیشنها به عمل آمده این کمپانی را ترغیب خواهد کرد که در رابطه با میزان حضورش در صنعت اپلیکیشنهای بازی، تجدید نظر کرده و بسیار فعالتر حاضر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.