فراتر از یک بازی

آن اژدها، سرطان

Byte - - News - رضا رهنمایمقدم

در مورد صنعــت بازیهــای رایانهای و ایــن که چقدر میتواند پولســاز باشد زیاد گفتهایم و شــنیدهاید اما بازی های رایانــهای عالوه بر این میتواننــد تاثیرگذاریهای زیاد دیگری هم داشــته باشند حتی ممکن است بسیاری از ایــن بازیها نه به هــدف درآمدزایی بلکه برای تبلیغ و ترویج یک تفکر مورد اســتفاده قرار بگیرند. اما یک بازی کامپیوتری میتواند در عین سرگرمکنندگی بسیار آموزنده باشد. زمانی که سخن از بازیهای آموزشی می شود ممکن است سریعا ذهن ما به بازیهای ریاضیاتی و ... که علمی را در قالب بازی آموزش میدهند و معموال برای ردههای سنی پایین طراحی شــدهاند، منحرف میشود اما آیا تا به حــال به این فکر کردهاید از طریق یک بازی میتوانید در روحیه بســیاری از افراد بزرگسال و یا حتی اطرافیان آنها تاثیربگذارید؟ آیا به این فکر کردهاید که بازیهای ویدئویی فراتر از صرفا سرگرم کردن میتوانند شما را با روشهای مقابله با بسیاری از مشکالت آشنا سازند؟ بازی آن اژدها، سرطان، یکی از این بازیهای خوب است. این بازی توسط رایان و ایمی گرین، جاش الرســن و تیمی کوچک به نام

و با اســتفاده از موتور بازیسازی ‪numinous games‬ یونیتی ساخته شده است. داستان روایتگونه این بازی بر اساس تجربه خانواده گرین از بزرگ کردن پسرشان، جوئل، است که در یک سالگی به سرطان مبتال شد و زمان کمی برای زندگی داشت اما چهارســال در کنار خانواده زندگی کرد و در نهایت در مارس ۴۱۰۲ از دنیا رفت. بله داســتان بسیار غمانگیزی است که متاسفانه شاید خیلیها به نحوی با آن ســر و کار دارند.این بازی به گونهای طراحی شــده تــا تمام باال پایینهای آن لحظات را به گیمر منتقل کند. یک بازی به سبک اشــاره و کلیک که بسیار تاثیرگذارتر از یک فیلم ســینمایی عمل میکند.بازی کامال بر اساس احساســات رایان و ایمی و تجربه آنهــا در زمانی که از وضعیت سالمتی جوئل اطمینان نداشتند ساخته شده بود، اما پس از مرگ او، آنها بسیاری از قسمتهای بازی را به ارتباط گیمر با جوئل اختصاص دادند، در اواخر سال ۵۱۰۲ هم مستندی که هم زندگی جوئل و هم داستان این بازی را روایت میکرد ســاخته شــد. این بازی در ابتدا قرار بود تنها برای کنسول بازی اندرویدی که سازندگان آن

ouya برای سرمایهگذاری به آن کمک کرده بودند، منتشر شود اما باتوجه به این که بازی گســترده تر شده بود و نیازمند بودجه بیشتری بود سازندگان آن تصمیم گرفتند تا از روش سرمایهگذاریجمعیو استفادهکنندوبازی

kickstarter را بر روی پلتفرمهای دیگر هم منتشــر کنند. بازی در ۲۱ ژانویه ۶۱۰۲ که هفتمین سالروز تولد جوئلی بود که دیگر در میان خانوادهاش نبود برای ویندوز، اویا و مکینتاش منتشر شــد. در اکتبر ۶۱۰۲ هم نسخهای برای منتشر شد تا

ios این بازی بر روی اکثر پلتفرمها در دسترس باشد. بازی پس از انتشار از طرف بسیاری مورد توجه قرار گرفت. این بازی به علت نشــان دادن رابطه والدین با فرزندشان و این که گیمر میبایست از دید والدین با مسائل و مشکالت مربوط به سرطان فرزند دست و پنجه نرم میکرد بسیار تشویق شد چرا که گیمر را به زیباترین شکل ممکن با مشکالتی که این خانوادهها دارند آشنا میکرد. وجود یک بازی اینچنینی و اســتقبال از آن حرفهای زیادی برای گفتن دارد. شاید یکی از مهمترین آنها عشــق و عالقهای است که برای ساخت این بازی صرف شده است. این بازی حاصل عشق و عالقه والدین نسبت به فرزندشان است و به همین دلیل است که بعد از مرگ جوئل و زمانی که سازندگان احساس میکنند علیرغم باال رفتن هزینهها باید بخشهایی از آن را تغییر دهند، این کار را میکنند. بازی از لحاظ احساسی کامال شــما را درگیر میکند و پر است از صداهای ضبط شــده واقعی اعضای خانواده گرین و همچنین نوشته ها و کارتهایی که افراد مختلف با تجربههای مشــابه برای همدردی با آنها برایشــان فرستاده بودند. حال فکر کنید چقدر یک بازی که داستانی بسیار خوب و درگیرکننده دارد میتواند در نحوه مواجهه افراد در دنیای واقعی تاثیر گذارد و این که چقدر نکات آموزشی مفید را میتوان در یک بازی با این سبک گنجاند. «آن اژدها، سرطان»، یک بازی آموزنده اســت که مانند همه بازیهایی که به داســتان وابستهاند المانهای یک بازی ویدئویی را در خود گنجانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.