Y‚§YkZ] Ransomware .ºÌÀ¯Ä¸]Z¬»½MZ]Ŀ´qÁdˆÌq

Byte - - News -

‪dÌÀ»Y Y œÀ» ZnÀËY { d‡Y Ö^ˆ¿ €»Y ®Ë dÌÀ»Y‬ ‪ÕYĿ³ Ä] d‡Y €]Z¯ ֐z‹ ÕZÅ Ã{Y{ Y d›Z¨u‬ ‪ZAE¿M Ä] և€f‡{ ÕY€] Հ´Ë{ ÃY ÁY ªË€— Y ‚m į‬ ‪ÕZÅÃY ,d‡Y Ö^ˆ¿ dÌÀ»Y į Zn¿M Y |‹Z^¿ ¾°¼»‬ ‪ºËY€m ,{~³Ö» €fŒÌ] Äq €Å |¿Z̈] ºÅ և€f‡{‬ ‪ÕZʼnÁ Á Äf§ZË ‰€fˆ³ Öf¿€fÀËY Á Ä°^‹ dve‬ ‪Y|]Y ÕYÁZe ÕZÅÃÂ̋ Á |À]ZËÖ» Ä ‡Âe ‚Ì¿ –^e€»‬ ‪ÕZÅZ°ÅY ºÅ ½Y|Ì» €´Ë{ Õ‡ { Äf^·Y {‹ֻ‬ ‪Á Äf§ZË Ä ‡Âe d^ˆ¿ ½Z¼Å Ä] ºËY€m ¾ËY Z] ĸ]Z¬»‬ ‪ՀfŒÌ] ÁZ] Á Š»YM ½Y€]Z¯ Ä] Ze |ÀÀ¯Ö» d§€ŒÌa‬ ‪d‡ZnÀËY Ä·Zˆ» |ÀÅ|] ՁZn» ÕZ”§ Z] •Z^eY ÕY€]‬ ‪ŠËY‚§Y Y µZfÌnË{ Ö³|¿ ®^‡ Ä] Z°eY ½Z» ~³ į‬ ‪ÃY€¼Å Ä] Y ¦ŸZ”» ՀË~a \̇M €fŒÌ] ÄÌ°e Á Ã{Y{‬ ‪ÕZÅY‚§Y|] Y ÕYÁZe Ŀ³ į {‹ֻ Öe|» {ÁMÖ»‬ ‪Á €Å Á Ã|‹ lËY c|‹ Ä] ՀeÂÌb»Z¯‬ Malware ‪¾ËY |¿|¿ÂÌaÖ» ½M ½Z«ZfŒ» ¶Ìy Ä] ՀfŒÌ] ž¼m ‚Ì¿‬ ‪ZË Y‚§Y kZ] Ä] ÂyÄ] Y‚§Y|]‬ “Ransomware” ‪Á Ö¿ dŒ³ ¹€³€‡ |ÌÀ¯ e {‹ֻ ÄfyZÀ‹‬ ‪†a Ö°Ë Y ZÅ®ÀÌ· Á |ÌfˆÅ d¿€fÀËY { Ânfˆm‬ ‪Z] Ö°q¯ ÀnÀa ÃZ³Z¿ Ä] |ÌÀ¯Ö» ®Ì¸¯ Հ´Ë{ Y‬ ‪ÕZÅÀnÀa €´Ë{ Ä]ZŒ» Á ZÀ‹M ÕZfyZ‡ į {‹ֻ‬ ‪d‡Y Y|ŒÅ ¹Z¤Ìa ®Ë ÀnÀa ÕYÂfv» {Y{ Á|ÀËÁ‬ ‪,€˜y h¸j» ÄÌ^‹ Ã|ÀÅ{ Y|ŒÅ ½Â°ËM ®Ë Z] į‬ ‪Ä]ZŒ» ‚Ìq €Å ZË ½M { Õ|]€“ Z] ²¿ ‚»€« ÀËY{‬ ‪µZ¼¯ { Y|ŒÅ ¹Z¤Ìa d‡Y Ã|‹ ¾Ì˂e Հ´Ë{‬ ‪–‡Âe Z¼‹ ºfˆÌ‡ į |¿Z‡Ö» Ô—Y Ä] ¦‡Ze‬ ‪Ã{·M Á Äf§€³ Y€« Ã{Z¨f‡Y L‡ {» ŠË|¿Y|] {Y€§Y‬ ‪{» Äv¨ Ä] Z¼‹ {ÁÁ Y ÄnÌf¿ { ,d‡Y Y‚§Y|] Ä]‬ ‪ž§ dAEm {‹ֻ Ä̏Âe Y|̯Y Á Ã|‹ Հ̳¸m €œ¿‬ ‪d§ZË{ Y Ö]Z˅Á€ËÁ ¾ŒÌ°Ì¸aY ՁZˆ¯Za Á Ö³{·M‬ ‪Z] Ö]Á Äv¨ {YÁ ,d§ZË{ ÄÀ˂³ €] ®Ì¸¯ Z] |ÌËZ¼¿‬ ‪ėÂ]€» ¾ŒÌ°Ì¸aY Á |Ë‹ֻ Äm» Á Ö¬˜À» ZfyZ‡‬ ‪¾°‡Y ¾ŒÌ°Ì¸aY \¿ Y †a |ÌÀ¯Ö» d§ZË{ Y‬ ‪Ö»ZÌa | ] Ĭ̫{ |Àq Á Ã|‹ Z£M ºfˆÌ‡ Z¯{Ây‬ ‪Ö»Z¼e Ä°ÀËY Á cZ̸¼Ÿ ½{Â] ‚Ì»M d̬§Â» €] ÖÀ^»‬ ‪|Àz^· Á |ÌÀ¯ Ö» d§ZË{ |¿YÃ|‹ ­Za Ô»Z¯ ZÅY‚§Y|]‬ ‪Är¿M |Ë‹ Ö» Ã{‡M Á ÄfˆŒ¿ ½Zf¿Z^· €] dËZ“‬ ‪d‡Y ½ZmÁ€e ®Ë ž«YÁ { |ËY Ã{€¯ \¿‬ Trojan ‪Y ÕY‚§Y kZ] Ze Ã{ Zm …Á€ËÁ Öf¿M ÕZm Y {Ây į‬ ‪dyZ‡ d̨̯ Ä] Äfˆ] Y‚§Y kZ] |À¯ ºfˆÌ‡ {YÁ‬ ‪{ |À¯Ö» ՁZ‡ Ã{ZÌa Y Ö¨¸fz» ÕZÅÂËZÀ‡ {Ây‬ ‪€]Z¯ Ö¼fˆÌ‡ €Ì£ ÕZÅÃ{Y{ Ö»Z¼e d·Zu ¾Ë€e|]‬ ‪Á {{€³ Ö» ¶¨« Հ]Z¯ –]Y ,|¿Â‹ Ö» ÕZ´¿|¯‬ ‪Z“€§ Y|ŒÅ ¹ZÌa {‹ Ö» €ÅZ› Y|ŒÅ ¹ZÌa ®Ë‬ ‪Հːe Öe ÕYÂfv» ºfˆÌ‡ ÕÁ į |˳ Ö»‬ ‪ZAE¿M ÕY€] dËY Öb¯ ½Â¿Z« į {Y{ {ÂmÁ ֿ¿Z« €Ì£‬ ‪Á Ã|‹ d§ZË Ö«ÔyY €Ì£ ÕYÂfv» ZË ,Ã|Œ¿ dËZŸ‬ ‪d‡Y Ã|‹ –^“ ºfˆÌ‡ ¶¸¼·Y ¾Ì] †Ì¸a ¾Ì¿Y« ª^—‬ ‪Ö» Äf‡YÂy €]Z¯ Y dËZAE¿ { |‹Z] į Äq €Å ¹ZÌa‬ ‪µYÁ Ä] {ÁÁ ZË Á {Ây ÕZÅ Ã{Y{ ՁZ‡{YM dAEm {‹‬ ‪,|ÌËZ¼¿ dyY{€a Y Ö¯|¿Y ¢¸^» ,ZAE¿M ՁZ‡ ֿ¿Z«‬ ‪{ {Ây ÕZÅ Ã{Y{ Y ֌z] ½|‹ ­Za |ÅZ‹ Ä¿€³Á‬ ‪dyY{€a Ä] €“Zu ½Y€]Z¯ \·Z£ |‹Z] dŸZ‡ ºÌ¿ €Å‬ ‪Ö» {Ây |À¼‹Y ÕZÅ Ã{Y{ Ä] Ö]ZÌf‡{ ÕY€] ¢¸^» ¾ËY‬ ‪½Â̸̻ | |Àq |»M{ ž^À» ,dyY{€a ¾Ì¼Å Á |¿Â‹‬ ‪,|‹Z] †¿Z‹ ‰Ây €³Y €]Z¯ d‡ZÅY‚§Y kZ] ÕÓ{‬ ‪ÖÀŒÌ°Ì¸aY ZË Á ÖËZŒ³‚» |̸¯ ¢¸^» ¾ËY dyY{€a Z]‬ ‪½Zf‡Y{ Á Äf§€³ ¶ËÂve Y ZÅ Ã{Y{ ÖËZŒ³|¯ ÕY€]‬ ‪Öf¿Z¼“ pÌÅ ¶¼Ÿ { Z»Y |]ZË Ö» ļeZy Zm¾Ì¼Å‬ ‪d«€‡ Ä] ½ZmÁ€e Y ÖËZŊz] ½ZÀr¼Å |ËZ‹ -dˆÌ¿‬ ‪†°Ÿ Հ·Z³ ,Â^Ÿ ÕZł» ,€]Z¯ …Zˆu ÕZÅ Ã{Y{‬ ‪|Å{ Ä»Y{Y ½M |À¿Z» Á ֐z‹ ÕZÅ‬

.ºÌ¿Z¼]¾¼ËYZeºÌÀ¯Äq

‪€³Y |¿Â‹ ºfˆÌ‡ {YÁ ֬ˀ— Ä] |¿Y{ ZÌ¿ ZÅY‚§Y kZ]‬ ‪ÕZÅ ®ÀÌ· ÕÁ ,|ÌÀ¯ Ö» d§ZË{ ևZÀ‹Z¿ ¶Ì¼ËY‬ ‪Z] ÕY Äf‡YÂyZ¿ ÀnÀa €³Y |ÌÀ°¿ ®Ì¸¯ ½M ¶yY{‬ ‪½M ,|ÌÀÌ] Ö» ÕY Ä^«€f» €Ì£ Y|ŒÅ ¹ZÌa Á {‹ Ö»‬ ‪|Ë|À^] ÀnÀa ÕÓZ] ċ³ |]€“ ÕÁ ®Ì¸¯ Z] Y‬ ‪½Z¼Å ZË Äf‡YÂyZ¿ Á ÖeZ¤Ì¸^e ÕZŠÀnÀa ¾ÌÀr¼Å‬ ‪µZ § €Ì£ €³Á€» cZ¼ÌœÀe Šz] { Y ZÅ‬ popup |ÌËZ¼¿ ‪Á …Á€ËÁ Öf¿M ¶»Z‹ €^f » ÖfÌÀ»Y ÕZÅ ¾ŒÌ°Ì¸aY‬ ‪|̋Z] Äf‹Y{ {Ây ºfˆÌ‡ ÕÁ Y µYÁ€ËZ§‬ Firewall ‪|ÌÀ¯ Á Ä] \e€» Y ZAE¿M Á‬ ‪ZË ½Âq ÖËZÅ Ä¿Á‚§Y‬ ‪Web of Trust WOT add-on‬ ‪{ ½M Ä]ZŒ» Z°ÅY Y ZË |ÌËY‚¨Ì] {Ây €³Á€» Ä] Y‬ ‪Ã{Z¨f‡Y …Á€ËÁ Öf¿M ½Z³|¿Z‡ ÖfÌÀ»Y ÕZÅ dÌˇ‬ ‪ÕZÅdËZ‡ [Á ÖËZ‡ZÀ‹ { Z¼‹ Ä] |ÌËZ¼¿‬ WOT ‪|À¯ Ö» ®¼¯ ZAE¿M Ä] {ÁÁ Y ŠÌa [€z»‬

‪{Â/y …Z/ˆu ÕZ/Å Ã{Y{ Y \/e€» ¶°/‹ Ä/]‬ ‪|ÌÀ¯ ÄÌAEe ½Z^ÌfŒa Äzˆ¿‬

Backup ‪Ä°^‹ Z] Y ½M •Z^eY ,ºfˆÌ‡ ½|‹ Ã{·M {€n» Ä]‬ ‪d¿€fÀËY Ä] {Ây ÕZÅ Ã{Y{ µZ¬f¿Y Y ž¿Z» Ze |ÌÀ¯ ž˜«‬ ‪…Á€ËÁ Öf¿M Ã|¿Z‡ ÕZÅ d¯€‹ Öy€] |Ë‹‬ ‪dAEm ÄËÁ Y‚]Y ®Ë ֐zŒ» ÕZÅY‚§Y kZ] ÕY€]‬ ‪¾ËY |¿Y Ã{€¯ ÄWYY ZÅ Ã{Y{ ՁZ‡{YM Á ÖËZŒ³|¯‬ ‪€³Y |À‹Z] €i» Ô»Z¯ |À¿YÂe Ö» Á Ã{Â] ½Z´ËY ZÅY‚]Y‬ ‪€Ì£ { ,Ã{ ÓZ] Y ZÅ ¾Ìf‡M |ÌfˆÅ {YÁ »Y ¾ËY Ä]‬ ‪ÃZ³M Á Žzf» Ę]Y ¾ËY { į Õ{€§ Z] cÀËY‬ ‪|ÌËZ¼¿ cŒ» d‡Y‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.