اولتیماتوم زنگنه به شرکت های نفتی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

اگـر اهـداف افزایـش ضریـب بازیافـت نفـت محق ـق نش ـود، پ ـول مفـ ت ب ـه ش ـرکت هـ ا نخواهی ـم داد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.