کاالی داخلی، تولیدکننده یا مونتاژ کننده

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

تفکیــک کاالی داخلــی و خارجــی از پایــه اشــتباه اســت، چــرا کــه ایــران در زمینــه لــوازم خانگــی مونتاژکننــده اســت تــا تولیدکننــده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.