همه چیز درباره تخفیف سیمانی ها

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

شـیخان: در مجمـع تصمیـم بـر ایـن شـد تا خریـد بـه صـورت نقـدی صـورت بگیـرد تـا عـادت بـازار نسـبت بـه خریـد بـا تخفیـف شکســته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.