انزوا، حکم نهایی تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

رسـانه هـای غربـی در شـرایط فعلی لـوازم خانگــی، از در حمایــت وارد نشــده انــد و وظیفـه ای را کـه رسـانه ی ملـی بایـد عهده دار باشـد، بـا زیرکـی بـه دوش مـی کشـند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.