مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، تهدید یا فرصت؟!

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن: مبـارزه ب ـا قاچ ـاق کاال نبایـ د بهانـ ه دسـ ت ع ـده ای سـودجو بدهـد تـا بـه سـوی افزایـش قیمت هـای لـوازم خانگـی برونـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.