سایه شوم رکود بر سر کارخانه های فوالد

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

نبــود تکنولــوژی روز فــوالد، ایــن روزهــا دلیــل محکمــی شــده اســت بــرای طفــره رفت ـن مس ـووالن مربوطـ ه از پاس ـخگویی در رابط ـه ب ـا بح ـران ایـ ن صنعـ ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.