سامسونگ و مداد تراش ایرانی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

شــرکتکنندگان یکــی از مســابقات تلوزیونــی بــا ســرعت و پرانــرژی مشــغول اجــرای مســابقه هســتند، در کنــار گاز و فــر و یخچــال ســاید سامســونگ. سری لوازم خانگی سامسونگ هم در انتظار سرآشپز برنده است. هــر از گاهــی دوربیــن روی لوگــوی سامســونگ زوم میکنــد تــا هــر چــه بهت ـر در ذه ـن بینن ـده ح ـک ش ـود.

مجــری برنامــه رو بــه دوربیــن جماتــی در مــدح ایــن برنامــه و اقتصــاد مقاومتـی میگویـد و ادامـه میدهـد: «خانـواده مسـابقه ایکـس اهـل اقتصـاد مقاومتیانـد، میگیـد نـه ببینیـد.» کـه در ادامـه موشـن گرافیکـی بـا موضـوع مدادتـراش ایرانـی در حمایـت از اقتصـاد مقاومتـی پخـش میشـود.

اعــداد و ارقــام ســریع در هــم ضــرب و تقســیم میشــوند از جمعیــت دانشآمــوزان و تعــداد مدادتراشهــای مصرفــی هــر دانشآمــوز در یــک ســال تحصیلـی و قیمـت هـر عـدد مدادتـراش و درنهایـت عـددی میلیـاردی بهدسـت میآیـد از سـرمایهای کـه بـا مصـرف مدادتـراش خارجـی از کشـور خارج میشـود و احتمـاال بیننـده ترغیـب میشـود بـه مصـرف مدادتـراش ایرانـی و جلوگیـری از خ ـروج ای ـن س ـرمایه عظی ـم و بی ـکاری خی ـل عظیمت ـری از ه ـم وطن ـان.

موشــن گرافیــک و حمایــت از اقتصــاد مقاومتــی بــه پایــان میرســد و بیننـده بـه داخـل لوکیشـن مسـابقه برمیگـردد. شـرکت کننـدگان همچنـان س ـرگرم و مش ـغول ان ـد.

صــدای تبلیــغ گوینــده شــنیده میشــود: « نســل جدیــد مایکروفــر سامســونگ» و تصویــر زیبــای کاالی خارجــی بــر روی نمایشــگری بــزرگ در وســط دکــور برنامــه بــه نمایــش درمیآیــد و اینچنیــن مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی در عمــق جــان بیننــده مینشــیند!

سـادهترین سـؤالی کـه بـا دیـدن ایـن نمایـش ریاکارانـه بـه ذهـن بیننـده میرســد، ایــن اســت کــه اگــر بــا مصــرف یــک مدادتــراش خارجــی چنیــن سـرمایهای سـالیانه از کشـور خـارج میشـود، بـا مصـرف لـوازم خانگـی برنـد خارج ـی چ ـه س ـرمایه هنگفت ـی از کش ـور خ ـارج میش ـود و فرص ـت اش ـتغال چنــد نفــر از هموطنــان از دســت مــیرود؟

بــه زعــم تهیهکننــده ایــن برنامــه سامســونگ یــک شــرکت خارجــی نیسـت! و نیروهـای ایرانـی در آن مشـغول بـه کار هسـتند، دراینصـورت کار کـردن کارگـر ایرانـی زیـر پرچـم برنـد خارجـی و تعطیـل شـدن برنـد ایرانـی که هـم قدمـت برنـد سامسـونگ اسـت در کجـای دسـتگاه اقتصـاد مقاومتـی قـرار میگیـرد؟ شـعار ملیگرایـی مصرفـی در متـن تصویرسـازی برندهـای خارجـی چگونــه بــرای مخاطــب باورپذیــر میگــردد؟ مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی در بازنمایـی مـدام سـبک زندگـی مصرفـی در تمـام ژانرهـای برنامههـای سـیما، چگونـه تعریـف و تبییـن میشـود؟ بـا ایـن الگـوی متناقضنمـای تبلیغـی کـه ذهـن هـر بیننـدهای آن را پـس میزنـد، رسـانه ملـی چـه معنایـی از اقتصـاد مقاومت ـی را بازتولی ـد و در اذه ـان مخاطب ـان انتش ـار میده ـد؟ زمان ـی رهب ـر انقـاب تبلیغـات سـطحی و شـعاری دربـاره نامگذاریهـای سـالیانه کـه صرفـا تحمیــل هزینههــای اضافــی اســت را منــع کردنــد و فرمودنــد اگــر بیفایــده وغیرمؤثـر هـم باشـد کـه اصـا حـرام اسـت. دراینصـورت حکـم ایـن مـدل برنامهسـازی سـیمای جمهـوری اسـامی چیسـت وقتـی نهتنهـا اهـداف آن فقـط در حـد شـعار متوقـف میمانـد و شـعارهای ادعایـی عملیاتـی نمیگـردد بلکـه درنتیجـه بـه ضـد خـود نیـز تبدیـل میشـود؟

س ـال اقتص ـاد مقاومت ـی ب ـرای مس ـووالن رس ـانه مل ـی ب ـه پای ـان خواه ـد رسـید و در پایـان سـال آقـای رییـس و معاونـان سـر خـود را بـاال میگیرنـد، ایــن دقیقههــا را جمــع میزننــد و آســوده وجــدان، خبــر از ادای تکلیــف رسـانه ملـی در حمایـت از اقتصـاد مقاومتـی بـا تولیـد و پخـش هـزاران دقیقـه برنام ـه خواهن ـد داد.

ســر خــود را بــاال بگیریــد، فرمــان جهــاد اقتصــادی سالهاســت توســط فرمانـده صـادر شـده، بهراسـتی رسـانه ملـی جمهـوری اسـامی در کدامیـن نقطـه از میـدان ایـن نبـرد نابرابـر ایسـتاده اسـت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.