مبارزه با قاچاق لوازم خانگی تهدید یا فرصت!

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

برخــی فروشــندگان لــوازم خانگــی از اجــرای طــرح جمــع آوری کاالی قاچــاق لــوازم خانگــی س ـوء اس ـتفاده ک ـرده و ب ـدون هی ـچ مجــوزی قیمــت هــای خــود را افزایــش داده انــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنگار صنعـت، تجارت و کشـاورزی گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جـوان، سـایه واردات بـی رویـه در کنار پدی ـده ش ـوم قاچ ـاق نف ـس تولی ـدات داخلـی را مـدت هاسـت کـه به شـماره انداخته اس ـت؛بطوریکه صنای ـع لوازم خانگ ـی تح ـت تأثی ـر ای ـن معض ـل ب ـا کاه ـش تولی ـد و ی ـا تعطیل ـی دس ـت و پنجـه نـرم مـی کننـد.

امــا مســووالن مربوطــه طــی مقاطـع مختلـف زمانـی راهکارهایی را بـه منظـور کمـک بـه احیـای ایـن صنعـت بـه اجـرا درآوردنـد کـه کارت خری ـد کاالی ایرانــی و پرداخ ـت وام کـم بهـره یکـی از ایـن روش هـا بود، همچنیــن در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال نیــز طرحــی از ابتــدای مهرمــاه بــه اجــرا درآمــد کــه بــه موجــب آن بازرســی از واحدهــای صنفــی سراســر کشــور انجــام و بــا فروشــندگانی کــه اقــدام بــه فــروش کاالهــای قاچــاق کــرده بودنــد، برخ ـورد ش ـد؛موضوعی ک ـه موج ـب شــد تــا برخــی از ســودجویان بــا کاهــش عرضــه، گرانــی برخــی محصــوالت را رقــم بزننــد.

در ایــن راســتا غــام محمــد زارعــی عضــو کمیســیون صنایــع و معـادن مجلـس شـورای اسـامی در خصـوص طـرح جمـع آوری کاالهای قاچــاق لــوازم خانگــی، اظهــار داشـت: قاچـاق کاال ضربـه مهلکی به اقتصـاد و تولیـد داخـل وارد مـی کند و مبـارزه بـا قاچـاق کاال نبایـد بهانـه ای بـرای افزایـش قیمت سـایر کاالها از سـوی عـده ای سـود جـو شـود چرا کـه چنینـی اتفاقاتـی بـا اهـداف ایـن طــرح در تضــاد اســت.

وی بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال امــری مهــم بــه شــمار مــی رود، گفــت: مبــارزه بــا قاچـاق کاال از سـوء اسـتفاده برخـی ســودجویان جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد و جمــع آوری کاالی قاچـاق موجـب تحـوالت جـدی در حــوزه اقتصادخواهــد شــد.

همچنی ـن حس ـینعلی حاج ـی دلیکانـی عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای اسـامی، گفــت: مبــارزه بــا طــرح جمــع آوری کاالی قاچــاق در صــورت اراده جـدی دسـتگاه هـای ذیربـط امــری شــدنی اســت.

حاجــی دلیکانــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال منجــر بــه گرانــی لــوازم خانگــی شــده، بیــان کرد:جمــع آوری کاالی قاچــاق بایــد بــا جایگزینــی کاالی ایرانــی بــا کیفیــت در بــازار صــورت گیــرد تــا بــه راحتــی امــکان تعــادل قیمــت در بــازار محقــق شــود.

مهــرداد بائــوج الهوتــی عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ش ـورای اس ـامی نی ـز، بی ـان ک ـرد: چندیــن ســال اســت کــه معضــل قاچــاق کاال بــر اقتصــاد ســایه انداختــه بــه طوریکــه براســاس آمارهــای موجــود ســاالنه 20 میلیــارد دالر کاالی قاچــاق بــه کشــور وارد مــی شــود.

وی افــزود: وزارتخانــه هــای مرتبــط در تعامــل ب ـا یکدیگ ـر بای ـد نسـبت بـه طـرح جمـع آوری کاالی قاچـاق اقـدام کننـد چـرا کـه در غیـر اینصـورت ایـن معضـل ادامـه دارد.

بائ ـوج الهوت ـی ب ـا بی ـان اینک ـه بایسـتی نسـبت بـه توقیـف کاالهای قاچــاق در محــل توزیــع اقــدام کـرد، بیـان کـرد: طبـق قانـون نگـه دارنــده و فروشــنده کاالی قاچــاق مجـرم اسـت و در صـورت مشـاهده در فروشـگاه هـا بایسـتی نسـبت بـه توقیــف و امحــا آن اقــدام کــرد.

ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلــس شــورای اســامی تصریــح کـرد: بـا توجـه بـه آنکـه کارخانـه های داخلــی تنهــا بــا 20 درصــد ظرفیــت مشـغول بـه کار هسـتند امـا بـه وفـور کااله ـای قاچ ـاق ب ـه کش ـور وارد م ـی شــود و اراده جــدی بــرای مبــارزه بــا آن نیسـت چـرا کـه منافـع عـده ای به ای ـن ام ـر گ ـره خ ـورده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.