بهانه جدید بانک ها برای صدور کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

طـرح کارت اعتبـاری خریـد کاال بـه عنـوان یکـی از نقشـههای اصلـی خـروج از رکـود، خـودش دچـار رکـود در عرضـه و تقاضـا شـده اسـت. سـخنگوی کانـون تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی علـت آن را عـدم ابـاغ درسـت این طرح بـه بانکها و بـی تمایلـی مسـووالن بـه گسـترش مخاطبـان و هجـوم تقاضـا میداند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، حمیدرضـا غزنـوی بـا بیـان ایـن کـه برخـی بانکهـا بـه بهانـه عـدم تمدیـد قـرارداد تمدیـد اعتبـار مربـوط بـه کارت هـای اعتبـاری بـا بانـک مرکـزی از صـدور کارت اعتبـاری خریـد کاالی داخلـی خ ـودداری میکردن ـد، گف ـت: ح ـدود چن ـد هفت ـه اس ـت ک ـه بان ـک مرک ـزی ب ـه بانـک هـا موضـوع تمدیـد اعتبـاری کارتهـای اعتبـاری خریـد کاالی داخلـی را ابـاغ کـرده اسـت ولـی کـه قـراردادی کـه بیـن بانـک مرکـزی و بانک هـای عامل وجـود دارد تـا چنـدی پیـش هنـوز توسـط بانـک صـادرات امضـا نشـده بـود امـا دو بانـک دیگـر قراردادهـا را امضـا کردنـد و تحویـل دادنـد.

وی در ادامــه بعــد از ابــاغ، بانــک مرکــزی امضــای قراردادهــا را بــه صــدور کارتهـای اعتبـاری بـی ربـط دانسـت و تصریـح کـرد: ایـن اباغیـه بیـن بانـک مرک ـزی، ش ـعب بان ـک ه ـا ب ـه درس ـتی انج ـام نش ـده اس ـت و ای ـن قرارداده ـای تمدی ـدی ربط ـی ب ـه ص ـدور کارته ـای اعتب ـاری ن ـدارد ام ـا خیل ـی از بان ـک ه ـا ب ـه بهان ـه ع ـدم امض ـای ق ـرارداد ب ـا بان ـک مرک ـزی اق ـدام ب ـه ص ـدور کارت ه ـای اعتب ـاری نم ـی کنن ـد.

وی همچنیـن افـزود: خیلـی از مـردم بـه بانـک هـا مراجعـه میکننـد و از بانکه ـا میش ـنوند ک ـه تمدی ـد ای ـن ط ـرح ب ـه م ـا اب ـاغ نش ـده اس ـت و م ـردم را بـه سـمت کارتهـای01، 30 و 50 میلیـون تومانـی عـام سـوق میدهنـد کـه ماهی ـت ای ـن کارت ه ـا ب ـا کارت ه ـای اعتب ـاری خری ـد کاالی داخل ـی متف ـاوت اس ـت و کم ـک چندان ـی ب ـه تولی ـد نم ـی کن ـد. موض ـوع کارت اعتب ـاری خری ـد کاالی داخلـی از اهمیـت افتـاده اسـت، در حالـی کـه کارت هـای اعتبـاری بـه اعتقـاد تولیدکننـدگان و کارشناسـان بهتریـن شـیوه حمایتی از تولیـد کنندگان بـا تحریـک تقاضـای مؤثـر مولـد اسـت کـه ناموفـق جلـوه داده شـد.

وی در ادامـه بـا تشـریح تفـاوت کارت هـای عـام و کارت هـای خریـد کاالی داخلـی گفـت: کارت هـای عـام تحریـک تقاضـا خواهنـد داشـت امـا تحریـک تقاضــای آنهــا مولــد نیســت و بــه رشــد تولیــدات ملــی کــه رشــد اقتصــادی را در پـی خواهـد داشـت کمکـی نخواهـد کـرد، در حالـی کـه فقـط پـول کشـور را خـارج خواهـد کـرد.

وی ضمـن بیـان ایـن کـه بـا برخـی حمایـت هـا مـی شـود ایـن طـرح را احیـا کـرد و نمیتـوان گفـت مختومـه شـده اسـت، موضـوع عـدم اسـتقبال از کارت هـا را لزومـا مربـوط بـه بانـک ها ندانسـت و گفـت: موضوع کـم اقبالـی مربوط بـه بانکها نیسـت، بلکـه ایـن طـرح آنقـدر تکـرار و گفتـه شـده کـه از حساسـیت افتـاده اسـت و رس ـانه ه ـا ه ـم حساس ـیت خ ـود را نس ـبت ب ـه ای ـن ط ـرح از دس ـت داده ان ـد، در صورتـی کـه ایـن طـرح ایمـن تریـن و بهتـرن روش بـرای خـروج از رکـود اسـت.

غزن ـوی ادام ـه داد: هم ـه کش ـورهای دنی ـا ای ـن روش را تجرب ـه کردن ـد ک ـه در دوران رکـود بـا تحریـک تقاضـا اوضـاع را بهبـود ببخشـند؛ بـه عنـوان مثـال دولـت چیـن در دوران رکـود بـا قیمـت بیشـتر کاالی تولیـد کننـده را مـی خریـد و بـا قیمتـی پاییـن تـر بـه مـردم بـا شـش سـال قسـط میفروخـت.

غزنـوی، تولیدکننـدگان را نسـبت بـه ایـن طـرح مشـتاق دانسـت و در موانـع پیــش روی آن گفــت: تولیدکننــدگان هنــوز از شــرکت در ایــن طــرح اســتقبال میکننـد، فقـط ایـن طـرح دو مشـکل دارد؛ اول ایـن کـه بایـد ابـاغ آن بـه درسـتی از ســوی بانــک مرکــزی اتفــاق بیفتــد و دیگــر اینکــه دامنــه شــمول ایــن طــرح محدودیـت غیـر منطقـی دارد و تـا زمانـی کـه ایـن محدودیـت ادامـه داشـته باشـد ای ـن بس ـاط ه ـم ادام ـه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.