طرح کد شناسه برای لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

طــرح جمــعآوری کاالهــای قاچــاق در ســطح شــهر مســووالن صنفــی را دچ ـار نگران ـی ک ـرده؛ چ ـرا ک ـه رؤس ـای صنف ـی برای ـن باورن ـد ک ـه متولی ـان قابلیــت مبــارزه بــا کاالهــای قاچــاق مخفــی در انبارهــا را ندارنــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تعـادل، در راسـتای فـاز دوم مبـارزه بـا قاچـاق کاال مناب ـع آگاه خب ـر از ط ـرح «ک ـد شناس ـه ب ـرای ل ـوازم خانگ ـی » م ـی دهن ـد. طرحــی کــه گویــی از مــدل قدیمــی «طــرح شــبنم» حکایــت دارد. در زمــان اج ـرای عملیات ـی «ط ـرح ش ـبنم» کارشناس ـان صنف ـی برای ـن ب ـاور بودن ـد ک ـه طـرح شـبنم در اجـرا موفـق نخواهـد بـود.

در راسـتای فـاز اجرایـی «طـرح کـد شناسـه بـرای لـوازم خانگـی » محمد طحانپ ـور، ریی ـس اتحادی ـه ل ـوازم خانگ ـی م ـی گوی ـد: م ـا ب ـه پلی ـس ب ـازی تمایلــی نداریــم و از کــد شناســه اســتقبال میکنیــم امــا بایــد ایــن طــرح در عمــل بــه درســتی انجــام شــود تــا مشــکاتی کــه بــرای طــرح شــبنم بــا آن روبـرو شـدیم دوبـاره رونـد کار را بـا ایـراد روبـرو نکنـد.

از س ـوی دیگ ـر محمدرض ـا دیان ـی ریی ـس انجم ـن تولیدکنن ـدگان ل ـوازم خانگــی ایــران دربــاره اجــرای «طــرح کــد شناســه بــرای لــوازم خانگــی» ميگویــد: از اجــرای طــرح کدشناســنامه بــرای لــوازم خانگــی آن هــم در راســتای فــاز اجرایــی مبــارزه بــا قاچــاق کاال خبــر نــدارم و ایــن موضــوع را پیگیــری خواهیــم کــرد.

در همیـن حـال؛ سـخنگوی کانـون تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی دربـاره مزایـا و معایـب طـرح کـد شناسـنامه بـرای لـوازم خانگـی ميگویـد: در بخـش انفورماتیــك وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت بحثــی دربــاره شناســنامهدار شــدن کاالهــای لــوازم خانگــی در ســطح بــازار شــد کــه ایــن موضــوع را بــا اعضـای هیـأت مدیـره انجمنهـای تشـکلی لـوازم خانگـی در میان گذاشـتند.

حمیــد رضــا غزنــوی دربــاره زمــان اجــرای ایــن طــرح اظهــار ميکنــد: اینکـه چـه زمانـی ایـن طـرح از سـوی وزارت صنعـت عملیاتـی یـا اجرایی شـود خبـر درسـتی نـدارم. متولیـان وزارت صنعت در راسـتای فـاز اجرایـی این طرح (ط ـرح ک ـد شناس ـنامه ب ـرای ل ـوازم خانگ ـي) ق ـرار ب ـود اقدامه ـای کارشناس ـی شــده را در نظــر گیرنــد. درواقــع، بــه نظــر ميرســد ایــن طــرح نیــز در قالــب طـرح جامـع مالیاتـی (ایـران کـد) باشـد کـه متولیـان بایـد زیرسـاختهای آن را تامیـن کننـد.

وی خاطرنشـان ميکنـد: اگـر قـرار باشـد بـه غیـر از وزارت صنعـت نهـاد دیگــری متولــی اجــرای ایــن طــرح باشــد، بيشــك اجــرای ایــن طــرح نیــز هماننــد دیگــر طرحهــا مسألهســاز و بــا شــك مواجــه خواهــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.