گرانی کاالها شایعه ای بیش نیست

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ت ـی نی ـز، طح ـان پ ـور ریی ـس اتحادی ـه ل ـوازم خانگـی گفـت: بـا اجـرای ایـن طـرح بـه هیـچ عنـوان قیمـت کاالهـای وارداتـی گـران نشـده و تنهـا برخـی افـراد سـودجو بـا چنیـن شـایعاتی مـی خواهنـد بـه طـرق مختلـف کاالهـای خـود را بـه واحـد هـای صنفـی بفروشـند.

وی افــزود: یــک مــاه پیــش قبــل از اجــرای ایــن طــرح برخــی کاالهــای داخلـی حـدود 6 درصـد افزایـش قیمـت داشـته اسـت امـا بایـد گفـت کـه ایـن کااله ـا اقام ـی هس ـتند ک ـه تأثی ـر چندان ـی در ب ـازار ن ـدارد.

طحــان پــور در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخــی فروشــندگان اظهاراتــی مبنـی بـر افزایـش صددرصـدی قیمـت بـا اجـرای ایـن طـرح دارنـد، بیـان کـرد: تـا اواخـر آبـان مـاه یـک ریـال قیمـت لـوازم خانگـی برندهـای معـروف افزایـش نخواهـد یافـت چـرا کـه ایـن شـرکت هـا اعـام آمادگـی در ایـن طـرح کردنـد کـه حتـی لـوازم خـود را بـا قیمـت نازلـی عرضـه نماینـد.

رییـس اتحادیـه لوازمخانگـی ادامـه داد: تـا پایـان آبـان مـاه هـر شـرکتی غیــر قانونــی کاالی خــود را گــران کنــد اتحادیــه لــوازم خانگــی بــه ســازمان حمایــت شــکایت خواهدکــرد.

وی بـا بیـان اینکـه شـعار ایرانـی حمایـت از تولیـدات داخلـی و ایجاد اشـتغال اسـت، افـزود: اتحادیـه لـوازم خانگـی نسـبت بـه واردات قانونـی کاالهـا نگاه مثبت دارد امـا بـا افـرادی کـه قصـد سـوء اسـتفاده دارنـد برخـورد جـدی خواهـد داشـت .

طحــان پــور بــا اشــاره بــه دالیــل ارزانــی کاالهــای قاچــاق افــزود: برخــی افـراد سـودجو بـه دلیـل عـدم پرداخـت حقـوق گمرکـی، مالیـات و کیفیـت پایین کااله ـای خ ـود را ارزانت ـر از کااله ـای واردات ـی قانون ـی ب ـه ف ـروش م ـی رس ـانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.