امتناع از ارائه فاکتور بازی برخی واردکنندگان لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، محمــد طحانپــور، بــا اشــاره بــه طـرح جمـعآوری لـوازم خانگـی قاچـاق از ابتـدای مهرمـاه عنـوان کـرد: ایـن طـرح بـا توجـه بـه مسـائل مختلـف در نظـر گرفتـه شـده ۵۱ روز تمدیـد و بـه نیمـه دوم سـال جـاری موکـول شـد، وی ادامـه داد: دلیـل تمدیـد ایـن طـرح آن بــود کــه برخــی کاالهــا در بــازار از ماههــا قبــل خریــداری شــده بودنــد و فاکتـور نداشـتند و ایـن در حالـی بـود کـه ایـن کاالهـا نیـز قاچـاق نبودنـد و تنه ـا بای ـد ب ـرای دریاف ـت فاکت ـور آنه ـا اق ـدام ش ـود.

رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی بـا تأکیـد بـر اینکـه برخـی شــرکتها واحدهــای صنفــی را تهدیــد میکننــد کــه اگــر بــه شــما فاکتــور ارائـه دهیـم بایـد مالیـات بدهیـد، بیـان کـرد: مـا اعـام کردهایـم کـه حتـی بــه بــرگ ســبز هــم نیــاز نیســت و بایــد فاکتــور ارائــه شــود، امــا متأســفانه افــرادی کــه میخواهنــد فــرار مالیاتــی داشــته باشــند، از ارائــه فاکتــور امتنـاع و واحدهـای صنفـی را تهدیـد میکننـد. در حـال حاضـر تصمیـم بـر ایـن شـده هـر فـردی قصـد واردات لـوازم خانگـی داشـته باشـد بایـد پیـش از آن در اتــاق اصنــاف ثبتنــام کنــد.

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر تنهـا یـک فضـای روانـی بـر بـازار حاکم اسـت، امـا بایـد خاطـر نشـان کنیـم میـزان کاالهـا در بازارهـا کاهـش نیفتاده و خوشــبختانه در ماههــای محــرم و صفــر میــزان تقاضــا کاهــش مییابــد و پـس از آن بـا تولیـد بیشـتر لـوازم خانگـی و عرضـه آن همـراه خواهیـم بـود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.