انزوا،حکم نهایی تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از میهـن صنعـت، سـال هاسـت چتـر حمایـت از تولیـدات داخلـی سـوراخ شـده و بـا وجـود همـه ی تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری، هنـوز کـه هنـوز اسـت تولیـد کننـدگان داخلـی بـا تـرس و لـرز پـا بـه عرصـه تولیـد مـی گذارنـد.

در طـی چندسـال گذشـته بارهـا و بارهـا شـاهد انـزواء تولیـدات داخلـی بـه واسـطه عـدم حمایـت رسـانه ملـی از محصـوالت سـاخت داخـل بـوده ایم.گاهی ایـن عـدم حمایـت هـا بـه انتقـادات تنـد و ناعادالنـه هـم مبـدل می شـد کـه قلب صنایـع داخلـی کشـور را نشـانه مـی رفت.

در ایــن حــال و هــوای نــه چنــدان خــوب، چتــر حمایتــی شــبکه هــای ماهــواره ای بــه خوبــی بــاز شــده و انــگار وقــت آن رســیده کــه تلنگــری بــه مســووالن مربوطــه بزنیــم.

در نظـر گرفتـن طـرح هـای حمایتـی بسـیار مناسـب در جهـت حمایـت از کاالهـای سـاخت ایـران در ایـن شـبکه هـا، قابـل تأمـل اسـت.

در ش ـرایطی ک ـه پخ ـش آگه ـی ه ـای رس ـانه مل ـی ب ـرای تولیدکنن ـدگان داخلـی کـه در موضـع ضعیـف تـری قـرار دارنـد مشـکل و در پـاره ای مواقـع غیــر ممکــن اســت، رســانه هــای غربــی از در حمایــت وارد شــده انــد و وظیفــه ای کــه بــر دوش رســانه ی ملــی مــی باشــد را، بســیار زیرکانــه بــه دوش کشــیده انــد.

فـارغ از آنچـه کـه در پـس ایـن بـه اصطـاح حمایـت چـه برنامـه و منافعـی نهفت ـه اس ـت، ضع ـف حمایت ـی مس ـووالن داخل ـی در ای ـن بخ ـش، بیش ـتر ب ـه چشـم مـی خـورد.

س ـؤال اینجاس ـت ک ـه آی ـا در مجموع ـه ب ـزرگ رس ـانه مل ـی هی ـچ راه ـکار و روشــی بــرای کمــک بــه تولیدکننــدگان داخلــی وجــود نــدارد کــه آنــان را ترقیــب بــه پخــش آگهــی در رســانه ی ملــی کنــد؟

5 تـا 8 آبـان سـال جـاری نمایشـگاه عرضـه لـوازم خانگـی در مصلـی تهران برگـزار شـد.در شـرایطی کـه تولیـدات داخلـی لـوازم خانگـی در انـزواء بـه سـر مـی برنـد و وارداتـی هـا و البتـه برندهـای خارجـی باتوجـه بـه پشـتوانه مالـی، جایـگاه خـود در بـازار ایـران را مسـتحکم کـرده انـد.

حضــور برندهــای خارجــی معتبــر لــوازم خانگــی در بــازار ایــران قطــع بـه یقیـن بـه رقابتـی کـردن بـازار کمـک خواهـد کـرد و البتـه کـه ایـن رقابـت کیفیــت را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت.

امـا بایـد پرسـید کـه در حـال حاضـر تولیدکننـدگان داخلـی تـوان رقابـت بـا خارجـی هـا را دارنـد؟ در شـرایطی کـه حتـی از کمتریـن حمایـت نیـز برخـوردار نیسـتند و امـکان پخـش آگهـی در رسـانه ی ملی بـا طرح هـای حمایتی برایشـان فراهـم نیسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.