انبارهای لوازم خانگی غافلگیر شدند

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی تهــران از بازرســی انبارهــای دپــو لــوازم خانگـی توسـط بازرسـین اتحادیـه لـوازم خانگـی و سـتاد قاچـاق کاال و ارز خبـر داد و گفـت: واحدهـای صنفـی کـه کاالی قاچاق در فروشـگاه خود داشـته باشـد ضمـن صورت جلسـه بـه سـازمان تعزیـرات حکومتـی ارجـاع داده خواهد شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از میـزان، محمـد طحانپـور، بـا بیـان ایـن کـه از بازرسـیها از واحدهـای صنفـی لـوازم خانگـی شـورع شـده گفـت: از شـهریورماه تذک ـرات متع ـددی در ارتب ـاط ب ـا عرض ـه کاالی قاچ ـاق، توس ـط اتحادی ـه ل ـوازم خانگـی بـه عرضـه کننـدگان لـوازم خانگـی داده شـده و تـا یکـم مهـر ماه بـه آنها فرصـت داده شـد کـه کاالهـای بـدون فاکتـور خـود را از بـازار جمـعآوری کننـد.

طحانپــور افــزود: بــا مصــادف شــدن ایــن موعــد بــا روزهــای تاســوعا و عاشــورای حســینی و روزهــای تعطیــل، بازرســیها توســط اتحادیــه لــوازم خانگــی آغــاز شــده اســت.

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی تهـران بـا اشـاره بـه چگونگـی بازرسـی از واحدهـای صنفـی گفـت: بازرسـان بـه صـورت سـرزده بـه واحدهـای صنفـی رفتـه و واحدهایـی کـه امـکان فـروش کاالی بـدون فاکتـور یـا قاچـاق داشـته باشـد توسـط بازرسـان اتحادیـه از ایـن واحدهـا درخواسـت فاکتـور و صـورت حســاب میشــود و در صــورت عــدم ارائــه برگههــای مــورد نیازکاالهــای موجـود قاچـاق شـناخته خواهـد شـد.

وی ادامــه داد: بازرســیها بــه صــورت طوالنــی مــدت انجــام میشــود زیـرا ایـن واحدهـا دارای کاالی مانـدگاری هسـتند وامـکان دپـو کاالیـی ماننـد لــوازم خانگــی وجــود دارد بــه همیــن علــت بازرســیها بــه یــک بــار بازدیــد خت ـم نمیش ـود و ب ـه ص ـورت مک ـرر ادام ـه خواه ـد داش ـت.

طحانپـور در ارتبـاط بـا برنامههـای اتحادیـه لـوازم خانگـی و سـتاد قاچـاق ب ـرای بازرس ـی از انباره ـای دپ ـو ل ـوازم خانگ ـی اظه ـار ک ـرد: مغازهه ـا ب ـا توج ـه بـه حجـم کاالهـا و بـاال بـودن هزینـه انبارهـای اختصاصـی کاالهـای خـود را در انبارهـای عمومـی دپـو می کنند، پـس بنابراین بازرسـین سـتاد قاچـاق کاال و ارز از ایـن انبارهـا بازدیـد میکننـد واگـر بـا کاالی قاچاقـی روبـهرو شـوند بـه صـورت قاطـع بـا آنهـا برخـورد و کاالهـای قاچـاق را توقیـف میکننـد.

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی تهـران گفـت: بـا توجه بـه اعتمادی کـه دولت بـه اصنـاف کـرده، امیدواریـم بـه خوبـی از پـس انجـام ایـن کار برآییـم، همچنین اعتقـاد بیشـتر کارشناسـان بـر ایـن اسـت کـه راه درسـت مبـارزه با قاچـاق همین امـر بـوده زیـرا اصنـاف کشـور شـناخت بهتـری از واحدهـای صنفـی متخلـف و کاالهـای قاچـاق دارد.

وی در پایــان بــه جرایــم در نظــر گرفتــه شــده توســط ســازمان تعزیــرات اشـاره و افـزود: جرایمـی کـه در مـاده 81سـازمان تعزیـرات بـرای ارائـه کننـدگان واحدهــای صنفــی در نظــر گرفتــه شــده عبــارت اســت از، ســازمان تعزیــرات واحدهــای متخلــف را بــرای بــار اول، حــدود 2برابــر قیمــت کاال، واحدهــای متخلـف را جریمـه میکننـد و بـرای بـار دوم و سـوم، 4 و6 برابـر و بـار چهـارم بـا نص ـب بن ـر و تعطیل ـی ای ـن واح ـد ب ـا آنه ـا برخ ـورد خواه ـد ک ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.