می توان کشور را به بازار صادرات لوازم خانگی منطقه تبدیل کرد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

عضوکمیسـیون صنایـع ومعـادن مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه در فضـای پسـابرجام بسـتر مشـارکت برندهـای جهانـی بـا شـرکت هـای داخلـی وجــود دارد، گفــت: مــی توانیــم کشــور را بــه بــازار صــادرات لــوازم خانگــی بــه منطقـه تبدیـل کنیـم.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خانـه ملـت، حمیدگرمابـی گفت:حمـل لـوازم خانگــی بــه دلیــل حجمــی کــه دارد؛ بــه صــورت کولــه بــری دشــوار اســت و در نتیج ـه ای ـن کااله ـا از مس ـیرهای نیم ـه قانون ـی وارد م ـی ش ـود.

وی بـا اشـاره بـه وجـود لـوازم خانگی قاچـاق در برخی شـهرهای غرب کشـور، خاطرنشـان کـرد: بـه نظـر مـی رسـد بـا بیشـتر شـدن سـختگیری هـا و کنتـرل و بازرسـی بـه ویـژه در نقـاط مشـخص و مبـادی ورودی رسـمی و نیمـه رسـمی کـه محـل عبـور ایـن کاالهاسـت، مـی تـوان حجـم کاالی قاچـاق را کاهـش داد.

نماینــده مــردم نیشــابور وفیــروزه در مجلــس شــورای اســامی همچنیــن باتأکیـد براینکـه بایـد بتوانیـم محصـول بـا کیفیـت و بـا قیمـت مناسـب در کشـور عرضـه کنیم،افزود:زمانـی کـه مشـتری کیفیت و قیمـت مناسـب را در کنار یکدیگر داشـته باشـد،حتما محصـول ایرانی را بـه محصول غیـر ایرانی ترجیح خواهـد داد.

وی تأکیـد کـرد: در شـرایط فعلـی و در فضـای پسـابرجام شـرایط و زمینـه ســرمایه گــذاری فراهــم اســت کــه شــرکت هــای داخلــی وســازندگان لــوازم خانگـی بخواهنـد کارهـای مشـترک بـا برندهـای مشـهور جهانـی داشـته باشـند و جمهـوری اسـامی ایـران بـا حفـظ مقرراتـی کـه بـه نفـع کشـور باشـد،به بـازار تولی ـد ل ـوازم خانگ ـی ب ـرای ص ـادرات ب ـه منطق ـه تبدی ـل ش ـود.

تصری ـح ک ـرد: کش ـورهای همس ـایه در ش ـرق و غ ـرب، کش ـورهای ش ـوروی سـابق و کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس،ایـن آمادگـی را دارنـد که اگـر محصول مناسـب بـه آن هـا ارائـه شـود،از ایـران واردات کاالهایـی همچـون لـوازم خانگی را داشـته باشـند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.