کاالی داخلی، تولید کننده یا مونتاژکننده

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تیتــر شــهر: در پــی اعــان خبــر در مــورد افزایـش قیمـت لـوازم خانگـی، بـه نظـر م ـی رس ـد فروش ـندگان، وارد کنن ـدگان و خریــداران ایــن محصــول بــا چالــش هــای جــدی مواجــه شــدند. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه تبلیغــات بســیار بــرای اســتفاده از کاالی داخلــی، آیــا مــی تــوان ایــن کاالهــا را بــا توجــه بــه افزایـش قیمـت آن جایگزیـن کاالهـای وارداتــی کــرد؟

حضــور لــوازم منــزل بــا برچســب ایرانــی در بــازار رقابتــی ذهــن مخاطب ـان را ب ـه ای ـن س ـو م ـی ب ـرد ک ـه آی ـا اس ـتفاده از ای ـن کاال م ـی توان ـد هزینــه هــای جانبــی ایــن لــوازم را کاهــش دهــد یــا خیــر؟

افـراد بـر اسـاس قیمـت پاییـن و یـا کیفیـت بـاال بـه سـراغ کاالی خـاص در بــازار مــی رونــد. کاال و لــوازم خانگــی ایرانــی نیــز مشــمول همیــن امــر اســت. لــوازم منــزل داخلــی بــه دلیــل آنکــه تــوان کمــی بــرای رقابــت بــا نمونـه خارجـی خـود دارد بـه دلیـل قیمـت پاییـن مشـتریان زیـادی را بـه ســمت خــود جلــب مــی کــرد. امــا بــا افزایــش قیمــت لــوازم منــزل بایــد شــاهد باشــیم و ببینیــم آیــا متقاضیــان اســتفاده از ایــن کاالهــا کاهــش خواهنــد یافــت یــا خیــر؟

آری ـن توس ـلی، فع ـال ح ـوزه اقتص ـادی در م ـورد تقاض ـای م ـردم ب ـرای انتخــاب کاال و لــوازم منــزل گفــت: مشــکات واردات در ســال هــای اخیــر افزایـش یافتـه اسـت. اکنـون بحـث عاقـه مـردم بـه جنـس خارجـی وجـود نـدارد بلکـه عاقـه مـردم بـه کیفیـت یـک کاال مطـرح اسـت.

وی ادامـه داد: امـروزه دیگـر بحـث جنـس داخلـی و خارجـی نیسـت؛ البتــه برخــی افــراد بــه دنبــال برنــد هســتند امــا تعدادشــان بــه نســبت مشـتریان ایـن محصـوالت زیـاد نیسـتند و در جامعــه آمــاری قــرار ندارنــد.

توســلی در ارتبــاط بــا کاهــش تمایــل م ـردم ب ـه خری ـد ل ـوازم خانگ ـی گف ـت: اگ ـر اقتص ـاد کان م ـا رون ـق داش ـته باش ـد هم ـه چی ـز خ ـوب م ـی ش ـود و اگ ـر خ ـوب نباش ـد همـه چیـز در بـازار خـراب مـی شـود. عاقه مـردم بـه جنـس بـا کیفیـت بـه ایـن دلیـل اسـت کـه سـال هـای زیـادی مـی تواننـد از آن اس ـتفاده کنن ـد.

وی ادامـه داد: تفکیـک کاالی داخلـی و خارجــی از پایــه اشــتباه اســت؛ زیــرا ایــران در حــوزه لــوازم خانگــی تولیــد کننــده نیســت بلکــه مونتــاژ کننــده اســت؛ بــه نظــر بیشــتر کاالهــا حتــی مبلمانـی کـه در ایـران سـاخته مـی شـود فقـط برچسـب ایرانـی بـه دلیـل فـرار از مشـکات واردات دارد. زیـرا وقتـی تمـام قطعـات از خـارج وارد مـی شـود و مـا تنهـا مونتـاژ کننـده هسـتیم چـه دلیلـی دارد بـه نـام جنـس ایرانـی فـروش داشــته باشــیم؟ برخــی افــراد اجنــاس خــود را مونتــاژ مــی کننــد کــه از آرم ایرانـی بـرای تعرفـه هـای خـود اسـتفاده کننـد. بحـث مهـم در مـورد واردات و لــوازم خانگــی بحــث رونــق اقتصــادی اســت.

ایـن فعـال حـوزه اقتصـاد اظهـار کـرد: نکتـه جالـب توجـه ان اسـت کـه کاالهـای خارجـی نسـبت بـه سـال اخیـر زیـاد گـران نشـده ؛ امـا گرانـی هـا مربـوط بـه کاالهـای داخلـی اسـت. قـدرت خریـد مـردم نسـبت بـه گذشـته یـک دهـم شـده اسـت. اگـر مسـکن رونـق پیـدا کنـد افـراد بـه خانـه هـای جدیــد خــود مــی رونــد و بنابرایــن لــوازم خانگــی خریــد مــی کنــد و ایــن بحـث رونـق پیـدا مـی کنـد. هـر حـوزه اقتصـادی یـک لیـدری بـرای خـود دارد. لیــدر لــوازم خانگــی مســکن اســت. اگــر مســکن رونــق پیــدا کنــد تقاضـای مـردم بـرای ایـن بخـش افزایـش مـی یابـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.