قاچاق فروشی، روال بازار لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تســنیم، محمــد طحانپــور اظهــار کــرد: هـدف همـه مـا مبـارزه بـا ورود و فـروش کاالهـای قاچـاق اسـت و قـرار اسـت م ـا ای ـن کار را خ ـوب اجرای ـی کنی ـم.

وی ادامــه داد: البتــه در بحــث ورود مســوولیت بــا دیگــران اســت و کاالهــا از یــک مبــادی وارد میشــوند.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی گفــت: مــا بهمنظــور حمایــت از تولیــد داخــل و چــرخ تولیــد بــا کاالی قاچــاق برخــورد جــدی داریـم و صـف اول نیـز صنـف مـا بـود و بـه همیـن منظـور بـرای صنـف خـود جلســهای گذاشــتیم و توجیهشــان کردیــم.

طحانپــور بــا بیــان " بازرســان تعزیــرات آن شــناختی را کــه مــا نســبت بـه اصنـاف داریـم، ندارنـد" اف ـزود: از اول مه ـر ط ـرح برخ ـورد ب ـا کااله ـای قاچــاق اجرایــی شــد کــه در بازرســیها برخــی از فروشــندگان فاکتــور نداشـتند بنابرایـن از سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال 15 روز مهلـت خواسـتیم تــا فروشــندگان فاکتــور تهیــه کننــد.

وی همچنیــن گفــت: البتــه مــا کاالهــای موجــود اصنــاف را تضمیــن میکنیــم و رســید میدهیــم.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی گفــت: البتــه در ایــن خصــوص یــک ســری اطاعــات غلــط بــه معــاون اول رییــس جمهــور داده بودنــد کــه مــا در جلســهای حاضــر شــدیم و توضیحــات کافــی را دادیــم و خواهــش کردیــم کــه ایــن کار را بــه اتــاق اصنــاف اتحادیههــا واگــذار کننــد چــون هیــچ کــس کارشــناستر از مــا نیســت.

وی متذکــر شــد: اینکــه میگوینــد چاقــو دســته خــودش را نمیبــرد اینگونــه نیســت.

طحانپــور بــا ابــراز "واحدهــای تحــت پوشــش مــا بایــد امنیــت داشــته باشـند" گفـت: اگـر امنیـت نداشـته باشـد و هـر کسـی بهعنـوان بـازرس از هـر نهـادی هـر دقیقـه بخواهـد آنجـا بـرود و بازرسـی کنـد مـا کار را ول میکنیـم. وی ادامه داد: ما مسوول صنف هستیم و ما تشخیص میدهیم. رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی گفــت: مــا بهعنــوان کاشــف، کاالهــای قاچــاق را کشــف و صورتجلســه میکنیــم و بعــد از آن فروشــنده حــق فــروش آن را نــدارد و یــک بــرگ از آن صورتجلســه را نیــز بــه تعزیــرات میدهیــم.

وی ابـراز کـرد: بهجـرأت میگویـم بیـش از 85 تـا 90 درصـد واحدهـای صنفــی مــا قاچاقفــروش نیســتند و تنهــا 10 درصــدی هســتند کــه بیشــتر آنهــا نیــز پروانــه کســب ندارنــد و واحدهــای اجارهایانــد کــه در ایــن خصــوص نیــز تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت و خبرهــای خوبــی نیــز خواهیــد شــنید.

طحانپــور گفــت: البتــه کســانی کــه منافــع آنهــا بهواســطه ایــن بازرســیها بــه خطــر افتــاده شــانتاژ میکننــد.

رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی گفـت: متأسـفانه اکنـون هـر کسـی در هـر اسـتانی بـرای خـودش دولـت تشـکیل داده اسـت و کاالهایی را کـه در ایـران تولیـد میشـود امـا برنـدش خارجـی اسـت، میگیرنـد و دلیـل آن ایــن اســت کــه مأمــوران آگاهــی کافــی ندارنــد و میگوینــد ایــن کاالهــا خارجـی اسـت و ایـن بـه معضلـی تبدیـل شـده اسـت.

وی افـزود: اینکـه میگوینـد کاال کـم شـده صحیح نیسـت و دو برنـد خارجی در ایـران تولیـد میکننـد کـه ایـن شـیوه تولیـد نیز مانند سـابق نیسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.