جریمه یک میلیارد و 800 میلیونی قاچاق لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـا حکـم تعزیـرات حکومتـی اسـتان قزویـن، عامـل قاچـاق لـوازم خانگـی در ایـن اسـتان بـه پرداخـت یـک میلیـارد و 800 میلیـون ریـال در حـق صندوق دول ـت محکوم ش ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی سـازمان تعزیـرات حکومتـی، محم ـود احم ـدی مدی ـرکل تعزی ـرات حکومت ـی قزوی ـن در تش ـریح ای ـن خب ـر گف ـت: ب ـا کش ـف ی ـک دس ـتگاه کامی ـون حام ـل 8 ه ـزار پارچ ـه ظ ـروف تفل ـون ســرامیکی خارجــی قاچــاق، پرونــده بــه منظــور رســیدگی بــه شــعبه ویــژه قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات حکومتــی اســتان ارجــاع شــد.

وی افـزود: پـس از انجـام مراحـل دادرسـی و بررسـی کارشناسـی پرونـده محمولــه 8 هــزار پارچــه ظــروف تفلــون ســرامیکی خارجــی قاچــاق، تخلــف مح ـرز ش ـد.

احمــدی گفــت: بــر همیــن اســاس عــاوه بــر ضبــط دســتگاه مکشــوفه، عامـل قاچـاق بـه پرداخـت یـک میلیـارد و 800 میلیـون ریـال جریمـه در حـق صن ـدوق دول ـت محک ـوم ش ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.