توقیف 3 میلیارد و 500 میلیون ریال لوازم خانگی قاچاق در شهرضا

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـهرضا از کشـف و توقیـف یـک محمولـه لـوازم خانگـی قاچـاق بـه ارزش سـه میلیـارد و ۰۰۵ میلیـون ریـال خبـر داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه پلیـس اصفهـان، حمیـد امیرخانـی گفــت: مأمــوران انتظامــی ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید “امامــی” شهرسـتان “شـهرضا” حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری بـه یـک دسـتگاه کامیـون کشـنده کانتینردار۰۴فـوت کـه از جنـوب کشـور بـه سـمت تهـران در حرکــت بــود مشــکوک و آن را متوقــف کردنــد.

وی ادامـه داد: در بازرسـی از ایـن خـودرو، یـک محمولـه انـواع لـوازم خانگـی قاچـاق فاقـد هـر گونـه مـدارک معتبـر گمرکـی کشـف شـد.

ســرهنگ امیرخانــی افــزود: ارزش ایــن محمولــه کشــف شــده توســط کارشناسـان مربوطـه سـه میلیـارد و ۰۰۵ میلیـون ریـال اعـام شـده اسـت.

ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت : در ایــن خصــوص راننــده خــودرو دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شـد. فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـهرضا در پایـان افـزود: قاچـاق کاال ضربــات جبــران ناپذیــری بــه بدنــه اقتصــادی کشــور و تولیــد کننــدگان داخلـی مـی زنـد کـه نیـروی انتظامـی در ایـن زمینـه بـا قاطعیـت برخـورد خواهـد کـرد و اجـازه نخواهـد داده عـده ای سـودجو نظـم اقتصـادی کشـور را برهــم بزننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.