اصناف، متولیان جدید کنترل قاچاق در فروشگاه ها

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی بـا اشـاره به اینکـه کنتـرل کاالهـای قاچاق در فروشــگاه هــا بــه اصنــاف واگــذار شــد، گفــت: بازرســان ویــژه اتحادیــه، مناطـق امیـن حضـور و شـریعتی را رصـد مـی کننـد.

محمـد طحـان پـور در خصـوص آخریـن وضعیـت مبـارزه بـا قاچـاق کاال گف ـت: در جلس ـه ای ک ـه ب ـا حض ـور مع ـاون ریی ـس جمه ـور اصن ـاف و ریی ـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز برگـزار شـد، بازرسـی فروشـگاه هـا برعهـده اتـاق اصنـاف ایـران قـرار گرفـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از اتـاق خبـر، وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح از سـوی اتـاق اصنـاف و اتحادیـه لـوازم خانگـی صـادر شـده بـود گفـت: از ایـن پـس کنتـرل کاالهـای قاچـاق در فروشـگاه هـا را در بخـش لـوازم خانگـی، این اتحادیـه انجـام مـی دهد.

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی بـا اشـاره بـه اینکـه از ایـن پـس هـر اتحادیه ای صن ـف خ ـودش را رص ـد م ـی کن ـد، اظه ـار داش ـت: از آنجای ـی ک ـه اتحادی ـه ه ـا تس ـلط بیش ـتری ب ـر ح ـوزه ه ـای خ ـود دارن ـد و ش ـناخت کاف ـی نس ـبت ب ـه کاالهـای قاچـاق و فروشـگاه هـای بـدون پروانـه دارنـد بنابرایـن تصمیـم بـر این گرفتـه شـد تـا اتحادیـه هـا مسـوولیت نظـارت و کنتـرل را بـر عهـده گیرنـد.

طحــان پــور بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا بدنبــال آرامــش در بــازار هســتیم گفـت: بازرسـان ویـژه اتحادیـه بازارهـای سـه راه امیـن حضـور و شـریعتی را رصـد مـی کننـد و گـزارش هـای کامـل را بـه اتحادیـه مـی دهنـد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از مســووالن درخواســت کردیــم تــا تســهیاتی را بـرای ترخیـص کاالهـای گمـرک در نظـر بگیرنـد، تصریـح کـرد: مسـووالن قـول همـکاری دادنـد و بـه زودی عرضـه کاالهـا در بـازار افزایـش مـی یابـد.

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی بـا تأکید بـر اینکـه بـازار آرام اسـت و کاالهایی گـران نشـده اسـت گفـت: فقـط یکـی دو قلـم کاال افزایـش داشـت کـه مربـوط بـه درخواسـت افزایـش قیمـت کاالهـای ایرانـی در حـدود دو مـاه پیـش بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.