سخت گیری در استاندارد تولید لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری صـدا و سـیما، آقـای غزنـوی، سـخنگوی کانـون تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی اظهـار داشـت: هیـچ کـدام از کاالهـای لـوازم خانگـی بـدون اسـتاندارد تولیـد نمـی شـود و البتـه آنچـه کـه مهـم اسـت درجـه بنـدی آنهـا از لحـاظ کاربـری هـای مختلـف و میـزان مصـرف انـرژی اسـت کـه بـا رتبـه هـای انـرژی مشـخص مـی شـود.

وی اف ـزود: در ح ـوزه تولی ـد یخچ ـال ک ـه 30 درص ـد مص ـرف ب ـرق خانگ ـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت رتبـه انـرژی خیلـی مهـم بـه نظـر مـی رسـد و مصـرف کننـدگان بـه آن توجـه دارنـد.

غزنـوی گفـت: البتـه مدعـی نیسـتیم کـه کاالهـای کـم کیفیـت در کشـور تولیـد نمـی شـود امـا نمـی توانـد در بـازار رقابـت کنـد و خوشـبختانه کیفیـت و اسـتاندارد کاالهـای لـوازم خانگـی در ایـران در حـدی اسـت کـه بـه اروپـا هـم صـادر مـی شـود.

وی افــزود: کارگروهــی بــرای تقویــت اســتاندارد لــوازم خانگــی تــاش مــی کنــد و هرچــه اســتانداردها باالتــر رود رتبــه انــرژی هــم بهبــود پیــدا مـی کنـد کـه بـه نفـع اقتصـاد خانـوار هـم هسـت امـا بایـد شـهروندان هـم اســتاندارد و کیفیــت بــاال را از تولیدکننــدگان مطالبــه کننــد.

غزنــوی گفــت: محصــوالت خارجــی از شــبکه گســترده تبلیغــات برخوردارنــد کــه در تصاحــب بــازار مهــم اســت و در ایــران هــم امیدواریــم شـرکت هـای تولیـد لـوازم خانگـی بتواننـد بـا همگرایـی در عرصـه تبلیغـات هــم موفــق ظاهــر شــوند.

وی افـزود: اسـتاندارد برخـی کاالهـای لوازم خانگـی مانند یخچـال در ایران از اروپـا هـم سـخت تـر اسـت و البته مـا فنـاوری بخـش زیـادی از لـوازم خانگی را متناسـب بـا اقلیـم کشـور بومی سـازی کـرده ایم و مشـکلی از ایـن لحـاظ نداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.