رصد لوازم خانگی با بازرسی محسوس

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما، رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی از حضــور بازرســان نامحســوس در بــازار لــوازم خانگــی بــرای شناســایی عرضــه کننــدگان کاالی قاچــاق خبــر داد.

محمدطحـان پـور بـا اشـاره به اینکه بازرسـی هـای نامحسـوس در بـازار امین حضـور، شـروع شـده اسـت افـزود: بازرسـان نامحسـوس از اعضای صنف هسـتند کـه در صـورت مشـاهد کاالی قاچـاق گـزارش آن را بـه اتحادیـه ارائـه مـی کنند.

وی بـا اشـاره بـه ادامـه بازرسـی هـا از بـازار لـوازم خانگی تـا پایان سـال تصریح کـرد: کاالی قاچاق کشـف شـده پس از صورتجلسـه جمع آوری خواهد شـد.

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی احتـکار لـوازم خانگـی را شـایعه اعـام کـرد و ادامـه داد: مـردم مـی تواننـد در صـورت اطمینـان از احتـکار لـوزام خانگـی بـا شـماره هـای 66717548 و 49 تمـاس گرفتـه و اطـاع رسـانی کننـد.

طحـان پـور بـا اشـاره بـه اینکـه در صـورت احتـکار لـوازم خانگـی کاال توقیف و جمـع آوری مـی شـود گفـت: برخـی از خانـه هـای اطـراف بـازار امیـن حضـور کـه بـه عنـوان انبـار اسـتفاده مـی شـود ممکـن اسـت احتـکار اتفـاق بیفتد.

وی بـا بیـان اینکـه بازرسـی از بـازار لـوازم خانگـی مقطعـی نیسـت افـزود: گـزارش هـای ارسـالی از بـازار امیـن حضـور مبنـی بـر کاهـش کاالی قاچـاق در بـازار لـوازم خانگـی اسـت.

ریی ـس اتحادی ـه ل ـوازم خانگ ـی ب ـا اش ـاره ب ـه اط ـاع رس ـانی ه ـای انج ـام شــده ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی در ایــن مرحلـه از بـازرس هـا حضـور مسـتقیم نخواهنـد داشـت بـرای شناسـایی کاالی قاچـاق فـرم هایـی تهیـه شـده کـه در نهایـت در صـورت مشـاهده کاالی قاچـاق ب ـه س ـازمان تعزی ـرات ب ـرای جم ـع آوری ارس ـال م ـی ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.