رابطه مستقیم توسعه تجارت خارجی با رشد اقتصادی

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی گفــت: توجــه ویــژه بــه توســعه تجــارت خارجــی، رابطــه مســتقیمی بــا رشــد اقتصــادی دارد و افزایــش حجــم صـادرات و واردات، منافـع زیـادی را بـرای کشـورهای عضـو اکـو بـه همـراه خواهــد داشــت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از گـروه اقتصـادی باشـگاه خبرنـگاران جـوان، وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در اجــاس رؤســای گمــرکات کشــورهای عضــو اکــو عنــوان کــرد: ســال 2016 میــادی بــا همــه فــراز و نشــیبها در حــال پایـان اسـت. در حالـی کـه رشـد اقتصـادی کشـورهای منطقـه از نـرخ مطلـوب برخـوردار نبـوده اسـت. مقولـه تروریسـم کـه بعـد از حادثـه 11 سـپتامبر 2001 بـه شـکل سـازمان یافتـه تـری بـروز کـرده اسـت، برخـی از کشـورهای منطقـه خاورمیانـه را بـا چالشهـای جـدی مواجـه سـاخته و ایـن موضـوع بـدون شـک عملکـرد اقتصـادی کشـورهای عضـو را نیـز تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.

طیــب نیــا گفــت: روشهــای جدیــد تولیــد، تشــدید رقابــت، افزایــش کارایـی، کسـب منافـع، کاهـش محدودیتهـای ارزی و تخصصگرایـی در امـر تولیـد و کسـب درآمـد ملـی باالتـر، ازجملـه مـواردی هسـتند کـه همـه مـا بـه آن اذعـان داریـم و ایـن امـر جـز بـا وحـدت منطقـهای قابـل دسترسـی نخواهد بـود.

وی تصریــح کــرد: هماهنگــی در جهــت اتصــال شــبکه وســیع دادههــای الکترونیکــی و تبــادل اطاعــات تجــاری، گســترش راههــای مواصاتــی و هموارسـازی مسـیرهای کسـب و کار، همـواره منجـر بـه کاهـش هزینههـا و بـاال رفتـن منافـع متقابـل براسـاس مزیتهـای نسـبی خواهـد شـد. بـا نشسـتهای بیشــتر مســووالن گمــرک و تجــارت در مناطــق مــرزی و حصــول توافقهــای بازرگانـی و اعمـال تعرفههـای ترجیحـی میتوانـد اهـداف از پیـش تعییـن شـده اکـو را محقـق نمایـد.

طیـب نیـا ادامـه داد: نکتـهای کـه بایـد بـه آن توجـه ویـژه نماییـم زمینهی ایجــاد ســازمان اکــو و مســوولیت کشــورهای عضــو آن میباشــد کــه نبایــد از آن غفلـت شـود. گسـترش تجـارت درون منطقـهای و فرامنطقـهای و توسـعه حملونقــل، کشــاورزی، انــرژی، خدمــات عمومــی و زیربنایــی، مبــارزه بــا مـواد مخـدر و آمـوزش امـور علمـی و فرهنگـی جـزو اولیـن توافقـات اکـو بـوده اســت و بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه فرآینــد تحقــق هــر برنامــه اقتصــادی حتـی در داخـل قلمـرو کشـورها مسـتلزم فراهمسـازی ابزارهـا و سـازوکارهای الزم و نظــارت دقیقتــر بــر اجــرا و اجتنــاب از وضــع قوانیــن محدودکننــده و کنترلهـای مکـرر اسـت، حـال آنکـه تحقـق برنامههـای اقتصـادی در سـطح فراملـی و منطقـهای از اهمیـت و ظرافتهـای بیشـتری برخـوردار اسـت و بایـد زمـان رسـیدن بـه ایـن اهـداف را بـا همـکاری یکدیگـر کوتـاه نماییـم.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا اشـاره بـه اینکـه در کشـورهای عضـو اکـو بــه دلیــل کوتــاه بــودن فاصلــه جغرافیایــی، امــکان ایجــاد و افزایــش تجــارت بیــن کشــورها بــه ســادگی وجــود داشــته و بدیــن منظــور گســترش و بهبــود زیرســاختهای حملونقــل، سادهســازی رویههــای گمرکــی، هماهنــگ نمــودن اســناد تجــاری، عضویــت در کنوانســیونهای بینالمللــی، شــفاف نمـودن قوانیـن داخلـی متناسـب بـا برنامههـای اکـو، برداشـتن موانـع تجـاری منطقـهای و کاهـش مشـکات مـرزی بیـن کشـورها، منافـع طرفیـن را تحـت تأثیــر قــرار داده و موجــب کاهــش مشــکات موجــود میشــود، بیــان کــرد: واضـح اسـت کـه سـرعت انتقـال کاال در چنیـن شـرایطی باالتـر رفتـه و قیمـت تمــام شــده کاهــش مییابــد. از ســوی دیگــر دسترســی بــه بازارهــای بکــر و امــکان بهرهگیــری از نیــروی هــای جــوان منطقــه آســیای میانــه و تقاضــای فـراوان بـرای مصـرف و همچنیـن منابـع غنـی کـه در ایـن نقطـه متمرکـز شـده اســت آینــده خوبــی را در افــق همــکاری کشــور عضــو ترســیم مینمایــد.

وی تأکیـد کـرد: در نشسـتهای کارشناسـی بایـد توجـه بیشـتری بـه این مسـائل صـورت گیـرد تـا بتوانیـم سـریعتر بـه اهـداف مشـترکمان برسـیم. مـا ب ـر آن هس ـتیم ت ـا از طری ـق تش ـریک مس ـاعی و بررس ـی دقی ـق ظرفیته ـای موجـود بتوانیـم سـرمایهگذاری مشـترکی بـرای تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر و چابـک داشـته باشـیم.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در ادامـه افـزود: بازرگانـان مـا بایـد بـدون دغدغــه و نگرانــی کاالهــای خــود را براســاس مزیتهــای نســبی ازجملــه موقعیـت جغرافیایـی، کاهـش زمـان جابهجایـی کاال، مبادلـه نمـوده و حجـم تج ـارت را در بی ـن کش ـورهای عض ـو باالت ـر ببرن ـد.

طیــب نیــا بــا اشــاره بــه عملکــرد ســازمان همــکاری اقتصــادی (اکــو) گفـت: طـی سـال هـای گذشـته بـا وجـود تاشهـای صـورت گرفتـه در زمینـه همگرایــی و همــکاری بیشــتر بیــن کشــورهای عضــو، هنــوز هــم نیازمنــد انجــام اقدامــات فراوانــی اســت تــا بتوانیــم از ظرفیتهــا و تواناییهــای بالفعــل و بالقــوه بــه شــکل مطلوبتــری اســتفاده نماییــم. در ایــن زمینــه مــواردی ازجملــه ظرفیتســازی ‪،)Capacity Bulding(‬ شــفافیت در قوانیـن موضوعـه، رفـع مشـکات مـرزی و سـاماندهی آن، ایجـاد ایمنـی در حملونقــل و توجــه بــه ایســتگاه هــای بینراهــی، اتصــال بــه شــبکههای وســیع دادههــا در ســطح منطقــه و تبــادل الکترونیکــی بیــن آنهــا ازجملــه اطاعــات بارنامــه و مانیفســتها، در جهــت مبــارزه بــا قاچــاق کاال و مــواد مخـدر و بـه اشـتراکگذاری اطاعـات آنهـا، آمـوزش و اسـتفاده از دانـش بـروز شــده و الگوگیــری از کشــورهایی کــه در ایــن زمینــه موفــق بودهانــد(hcneb )Marking و توجــه بــه پرســنل ماهــر و ورزیــده و همچنیــن بــه حداقــل رسـاندن هزینههـای تجـاری ازجملـه بیمـه، ویـزا، عـوارض مرزهـا ...و بایـد مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.