استانداردهای خودرو 9 پله صعود کرد

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، بـا وجـود تمـام انتقـادات بـه کیفیـت خودروهــای داخلــی، معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد از افزایــش اســتانداردهای تولیــد خــودرو از 52 مــورد بــه 81 مــورد خبــر داد.

جهانبخ ـش س ـنجابی ش ـیرازی ب ـا بی ـان ای ـن ک ـه اس ـتانداردهای موج ـود تولیـد خـودرو منطبـق بـر اسـتانداردهای اتحادیـه اروپـا اسـت، گفـت: امـروز میتـوان مدعـی بـود کـه خودروهـای داخلـی ماننـد پرایـد بـا ارتقـای کیفـی و کمـی ماننـد تغییراتـی کـه در پلتفـرم خودروهـا و در طراحـی داشـتند نسـبت بـه 10 سـال پیـش کیفیـت تولیـد بهتـری دارد، امـا سـؤال اصلـی ایـن اسـت کـه آیـا رضایـت بخشـی مشـتری را هـم بـه همـراه داشـته اسـت یـا خیـر. کـه البتـه جـواب منفـی اسـت بـه ایـن دلیـل کـه درعرصـه رقابـت، مصـرف کننـده قابلیت و قـدرت مقایسـه محصـوالت داخلـی و خارجـی را دارد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــر ایــن کــه اســتانداردهای خــودرو هــم در تولیــد و هــم واردات کنتــرل میشــود، گفــت، عنــوان کــرد: تمــام خــودرو هایــی کــه بیـش از سـه سـال از تولیـد نوعشـان گذشـته بـود و مـدارک خـود را بـر اسـاس قانـون تأییـد نـوع جدیـد ارائـه نـداده بودنـد از پایـان سـال گذشـته از سـامانه ثبـت سـفارش حـذف شـدند و در حـوزه واردات اسـتاندارد بـا جدیـت بـه وظیفه خــود عمــل میکنــد.

معـاون ارزیابـی کیفیـت سـازمان ملـی اسـتاندارد همچنیـن یادآور شـد: به موجـب قانـون بایـد خودروهایـی کـه 10 سـال از تولیـد آنهـا مـی گـذرد از خـط تولی ـد کارخانهه ـا خ ـارج ش ـوند ک ـه خودروهای ـی همچ ـون پرای ـد و پ ـژو 405 را شــامل میشــود.

وی دربـاره دیگـر قوانیـن اسـتاندارد تولیـدی اظهـار کـرد: قانـون، جامـع و مانــع بــوده و اجــرای آن مهمتــر از خــود قانــون اســت و اگــر بنــدی دربــاره خـارج شـدن خودروهـا بعـد از مدتـی مشـخص از مـدار تولیـد اسـت، ناظـر بـر عملکـرد وزارت صنعـت، معـدن تجـارت و خـودرو سـازان اسـت. در موضـوع تولیــدات داخــل نیــز مجموعــه ماحظاتــی اســت کــه بــه موضــوع ارتقــای تـوان تولیـد و حمایـت از تولیـد داخلـی برمـی گـردد و جهـت گیـری سـازمان اس ـتاندارد، حمایت ـی اس ـت ک ـه البت ـه در اینب ـاره دو موض ـوع احق ـاق حق ـوق مصـرف کننـده و ارتقـای تـوان تولیـد ملـی از طریـق ارتقـا کیفیـت و ارتقـای اسـتاندارد را مـد نظـر سـازمان اسـت.

ســنجابی شــیرازی گفــت: در ایــن حــوزه در شــورای ملــی اســتاندارد، اسـتاندارد خـودرو را بازنگـری کـرده و اسـتانداردهای آن را از 52 اسـتاندارد به 81 اسـتاندارد افزایـش دادیـم. خودروسـازان داخلـی مکلـف هسـتند کـه ایـن اسـتانداردهای 81 گانـه را رعایـت کننـد کـه در ایـن صـورت مـی تـوان گفـت کـه بـه لحـاظ کیفـی تولیـدات آنهـا افزایـش داشـته اسـت و خودروهـای آنهـا امــکان پــاک گــذاری را دارنــد و در غیــر ایــن صــورت از دایــره تولیــد خــارج خواهنـد شـد.

معــاون ســازمان اســتاندارد بــا بیــان ایــن کــه اســتانداردهای تعریــف شــده منطبــق بــر اســتاندارهای روز اتحادیــه اروپاســت، اضافــه کــرد: اکنــون در اســتانداردهای 81 گانــهای کــه تمــام خــودرو ســازان ملــزم بــه رعایــت آنهــا هســتند، فاکتــور ســوخت بــه طــور کامــل دیــده شــده اســت و خودروهـای تولیـدی، گواهـی تأییـد نـوع آن هـا را دارنـد کـه ایـن یعنـی میــزان مصــرف خــودرو، بــر پایــه ســوخت اســتانداردی کــه بایــد در آن مصـرف شـود و دیگـر فاکتورهـا خـودرو هـای تولیـدی قابلیـت تأییـد «ای مــارک» اروپــا را دارنــد و چیــزی کــه پیشتــر اتفــاق میافتــاد بــه کیفیــت ســوخت مصرفــی بــر میگشــت.

وی همچنی ـن ب ـا بی ـان ای ـن ک ـه ب ـی ش ـک رضایتمن ـدی م ـردم از کیفی ـت خودروهـای داخلـی نسـبت خودروهـای خارجی کمتر اسـت، گفـت: نارضایتی مـردم از خودروهـای داخلـی بیـش از ایـن کـه از محـل اسـتانداردهای 52 گانـه باشــد، بــه موضوعــات، رفاهــی، روانــی و رضایتمنــدی مشــتری و فرســودگی کاری خری ـد کاال برمیگ ـردد و ش ـاید در خدم ـات پ ـس از ف ـروش بیش ـتر لن ـگ میزنی ـم ت ـا خدم ـات تولی ـد.

معــاون ســازمان اســتاندارد ادامــه داد: در خصــوص خدمــات پــس از فــروش نیــز، مســوولیت و نظــارت بــر آن بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجـارت بـر میگـردد ولـی بـا اسـتناد بـه مـاده ۴ قانونـی هرجـا کـه بحـث ایمنــی و رفــاه حــال مــردم در میــان باشــد اســتاندارد ورود خواهــد کــرد. در همیــن راســتا مــا پیشنویــس خدمــات فنــی پــس از فــروش را تدویــن کردیــم و در اختیــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار دادیــم کــه خوشــبختانه تــا جایــی کــه در اطــاع هســتم وزارت صنعــت نیــز آن را بــه خودروســازان ابــاغ کــرده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.