استاندارد در جریان صادرات خودروهای لوکس قاچاق نیست

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

وجــود آن کــه بــه نظــر میرســد سرنوشــت خودروهــای لوکــس قاچــاق از امحـا بـه صـادرات تغییـر مـی کنـد، امـا معـاون معاونـت ارزیابـی کیفیـت ســازمان ملــی اســتاندارد مــی گویــد کســی در خصــوص اســتاندارد هــای صادراتــی ایــن خودروهــا از ســازمان اســتاندارد اســتعام نکــرده اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، جهانبخـش سـنجابی، بـا بیـان ایـن کـه ورود خـودرو هـای لوکـس بـه بـازار خـاف اباغیـه مقـام معظـم رهبـری اســت گفــت: اختیــارات تصمیــم گیــری دربــاره خودروهــای لوکــس قاچــاق ب ـا س ـتاد مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق کاال و ارز اس ـت و ن ـه تنه ـا اس ـتانداردهای ورود را بـه کشـور ندارنـد، بلکـه بـه موجـب اباغیـه مقـام معظـم رهبـری و موضـوع اقتصـاد مقاومتـی ورود آن بـه بـازر داخلـی قطعـا موضوعیـت نخواهـد داشـت.

وی همچنیـن صـادرات ایـن خـودرو هـا را منـوط بـه تأییـد اسـتاندارد صادراتــی دانســت و عنــوان کــرد: در صورتــی کــه آن خودروهــا بتواننــد از نظــر اســتانداردهای بیــن المللــی تأییــد شــوند، موضــوع صــادرات آنهــا میتوانـد در دسـتور کار سـازمان امـوال تملیکـی و سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق ق ـرار بگی ـرد و آنه ـا ب ـه ب ـازار ه ـای خارج ـی عرض ـه ش ـوند.

معـاون ارزیابـی کیفیـت سـازمان ملـی اسـتاندارد در خصـوص موضـع ایـن سـازمان دربـاره خودروهـای لوکـس قاچـاق تصریـح کـرد: تـا اآلن امحـا ایـن خـودرو هـا انجـام نشـده و چـون ایـن خودروهـا از راههـای قانونـی وارد کش ـور نش ـدند نظ ـر م ـا در اینب ـاره مط ـرح نخواه ـد ش ـد، زی ـر ای ـن س ـازمان فق ـط در م ـواردی میتوان ـد در ب ـاره اس ـتاندارد کاال اظه ـار نظ ـر کن ـد ک ـه آن کاال از طریـق مـرز هـای قانونـی و گمـرکات کشـور وارد شـوند.

وی ادامـه داد: امـا اگـر اسـتعامی در بـاره اسـتاندارد هـای ایـن خـودرو هـا شـود مـا حتمـا بررسـی هـای الزم را انجـام خواهیـم داد و بـه نظـر می رسـد این خودروهـا بتواننـد قابلیـت صـادرات را داشـته باشـند، البتـه این کـه خودروهای قاچـاق عاقبـت صـادرات شـوند یـا نـه، تصمیمی اسـت کـه باید سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز بگیـرد و سـازمان ملـی اسـتاندارد نـه بـرای ایـن موضـوع ورود کـرده و نـه تصمیـم بـه ورود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.