رفع عیوب 001جایگاه سی ان جی تعطیل

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

دبیــر انجمــن صنفــی ســی ان جــی کشــور در خصــوص تعطیلــی 100 جای ـگاه ســی ان ج ـی گف ـت: 100 جای ـگاه س ـوخت س ـی ان ج ـی ب ـه دلی ـل عـدم اسـتاندارد بـودن برخـی مـوارد در آنهـا، تعطیـل و پـس از رفـع عیـوب مربوط ـه مج ـددا فع ـال ش ـده ان ـد.

مرتضـی ابراهیمـی افـزود: عیـوب اسـتانداردی 100 جایـگاه مذکـور در ح ـال حاض ـر رف ـع گردی ـده و ای ـن موض ـوع ب ـه تأیی ـد ش ـرکت ه ـای بازرس ـی مـورد تأییـد سـازمان ملـی اسـتاندارد رسـیده و فعالیـت جایـگاه هـا از سـر گرفتـه شـده اسـت.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: اکثـر عیـوب اسـتانداردی ایـن جایـگاه هـای ســی ان جــی کــه منجــر بــه تعطیلــی آنهــا شــده مربــوط بــه زمــان ســاخت جایـگاه بـوده اسـت.

ابراهیمـی بیـان داشـت: در حـال حاضـر 2 هـزار و 350 جایـگاه سـی ان جـی در سراسـر کشـور در حـال فعالیـت مـی باشـند.

دبی ـر انجم ـن صنف ـی س ـی ان ج ـی کش ـور در پای ـان ب ـا بی ـان اینک ـه 13 ش ـرکت بازرس ـی در ح ـوزه خودروه ـای گازس ـوز م ـورد تأیی ـد س ـازمان مل ـی اسـتاندارد هسـتند، اظهـار داشـت: زمینـه اجـرای طـرح بازرسـی و آزمـون ادواری خودروهــای گازســوز مــی بایســت توســط ارگان هــای ذیربــط در سراس ـر کش ـور فراه ـم گ ـردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.