افتتاح نخستین آزمایشگاه استاندارد کولرهای گازی در بوشهر

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

همزمــان بــا روز جهانــی اســتاندارد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــا ســرمایهگذاری 20 میلیــارد ریــال نخســتین و پیشــرفتهترین آزمایشــگاه اســتاندارد کولرهــای گازی کشــور در بوشــهر راهانــدازی شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اتحادخبـر، مدیـر عامـل شـرکت بازرسـی فنـی نیـرو گسـتر لیـان بـا بیـان اینکـه این طـرح با سـرمایه گـذاری 20 میلیـارد ریال راهانــدازی شــد افــزود: ایــن آزمایشــگاه زمینــه توســعه بخــش بازرگانــی را در اســتان بوشــهر و اســتان هــای همجــوار فراهـم کـرده و بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم نقـش محـرک اقتصـادی در حــوزه واردات و تولیــد کولــر هــای گازی را فراهــم میکنــد.

وی تأکیـد کـرد: بـا حمایـت مدیـران اسـتانی زمینـه توسـعه فعالیتهای ایـن شـرکت و شـرکتهای همـکار فعـال در زمینـه آزمایشـگاهی و بازرسـی اسـتاندارد در اسـتان بوشـهر بیـش از پیـش فراهـم شـود.

مدیرکل اسـتاندارد اسـتان بوشهر نی ـز ب ـا بی ـان اینک ـه بخ ـش خصوص ـی بــرای ایجــاد ایــن آزمایشــگاه، بیــش از 20 میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری کــرده تصریــح کــرد: آزمایشــگاه کولــرگازی بوشــهر تنهــا آزمایشــگاه فعــال و بــه روز کشــور اســت.

محمــد رحیــم بهــره منــد بــا قدردانــی از تــاش ســرمایهگذار ایــن آزمایشــگاه بــر حمایتهــای الزم از بخــش خصوصــی تأکیــد کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.