فعالیت 120 هزار واحد تولیدی بدون استاندارد

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

معــاون نظــارت بــر اســتاندارد ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت: حــدود 120 هـزار واحـد تولیـدی، صنعتـی کشـور بـدون نظـارت سـازمان اسـتاندارد مشـغول فعالیـت و تولیـد محصـول هسـتند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایـران اکونومیسـت؛ وحیـد مرنـدی مقـدم اظهـار کـرد: بـا وجـود ظرفیـت مطلـوب منابـع انسـانی سـازمان اسـتاندارد، تاکن ـون فق ـط 22 ه ـزار واح ـد تولی ـدی زی ـر نظ ـارت ای ـن س ـازمان ب ـا انج ـام آزمایــش هــای مســتمر و دقیــق هســتند. وی بیــان کــرد: ایــن آمــار انــدک نظــارت و بازرســی، فقــط شــامل واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســت و بخــش هــای خدماتــی کشــور تاکنــون مــورد نظــارت دقیــق ایــن ســازمان بــرای رعایــت اســتانداردهای مــورد نظــر قــرار نگرفتــه انــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.