طرح تولید برق از انرژی خورشیدی در راستای اقتصاد مقاومتی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

اســتاندار هرمــزگان گفــت: طــرح تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســت و ایــن طــرح بــه خودکفایــی مددجویــان کمیت ـه ام ـداد کم ـك م ـی کن ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از روابــط عمومــی کمیتــه امــداد اســتان، دکت ـر جاس ـم ج ـادری در نشس ـت بررس ـی تولی ـد ب ـرق از پن ـل ه ـای ان ـرژی خورشـیدی در اسـتان هرمـزگان، اجـرای ایـن طـرح را قـدم بسـیار خوبـی در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی دانسـت و بیـان داشـت: همـه در تـاش هسـتند تـا ایـن طـرح بـه شـکل مناسـبی در اسـتان هرمـزگان اجرایـی شـود.

وی بـا اشـاره بـه اولویـت در نظـر گرفتـه شـده بـرای مددجویـان تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) در ایـن طـرح، افـزود: مددجویـان کمیتــه امــداد در اولویــت دریافــت تســهیات ایــن طــرح قــرار دارنــد و بــا نصــب پنــل هــای تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی در منــازل آنهــا، بــرق تولی ـدی ب ـه ش ـکل تضمین ـی از آنه ـا خری ـداری خواه ـد ش ـد.

اسـتاندار هرمـزگان ادامـه داد: اجـرای ایـن طـرح در روسـتاها و مناطـق محــروم اســتان، موجــب خودکفایــی و ایجــاد اشــتغال بــرای خانــواده هــا مسـوول تحـت پوشـش کمیتـه امـداد مسـوول شـود و آنهـا سـهمی در تولیـد نیـز خواهنـد داشـت کـه ایـن کار بزرگتریـن خدمـت بـه ایـن خانواده هاسـت.

جـادری خاطرنشـان کـرد: بایـد در دیگـر بخـش هـا نیـز چنیـن طـرح هـای مسـوول را توسـعه دهیـم تـا مـردم کسـب درآمـد داشـته باشـند.

محمــد امیــد معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد کشــور نیــز گفــت: در مرحلــه نخســت اشــتغالزایی طــرح هــای انــژری خورشــیدی 10 اسـتان کشـور بـا اجـرای پنـج هـزار فرصـت شـغلی پیـش بینـی شـده اسـت کـه اسـتان هرمـزگان یکهـزار و 200 خانـواده مشـمول ایـن طـرح می باشـند.

امیــد افــزود: مددجویانــی کــه ایــن طــرح را بــه عنــوان فرصــت شــغلی ایجـاد میکنـد وظیفـه ی نگـه داری، نظافـت و کنتـرل پنـل هـای نصـب شـده را دارنـد تـا بـرق بیشـتری تولیـد شـود و عمـر مفیـد پنـل هـا افزایـش یابـد.

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد کشــور ادامــه داد: بــرای ایـن مددجویـان طـرح پـرورش مـرغ بومـی و سـایر مشـاغل خانگـی بعنـوان ش ـغل مکم ـل اج ـرا م ـی ش ـود.

امیـد خاطـر نشـان کـرد: بـرای اجـرای هـر طـرح پنـل هـای خورشـیدی 250 میلیـون ریـال تسـهیات قـرض الحسـنه در نظـر گرفتـه شـده کـه از منابـع بانکـی پرداخـت مـی شـود و بـرای بـاز پرداخـت اقسـاط ایـن وام هـا یـک تـا دو تنف ـس در نظ ـر گرفت ـه ش ـده و پی ـش بین ـی م ـی ش ـود ه ـر خان ـواده مددج ـو از شـرکت توزیـع بـرق تـا 10 میلیـون ریـال ماهانـه دسـتمزد دریافـت مـی کنـد.

وی گفــت: اســتان هرمــزگان در جــذب اعتبــارات بانکــی بــرای اشــتغالزایی مددجویــان جــزء ســه اســتان برتــر کشــور اســت.

عبدالصاحـب ارجمنـد، مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق هرمـزگان گفت: شـرکت و پیمانـکار بخـش خصوصـی کـه طـرف قـرارداد نصـب و راه انـدازه ای پنـل خورشـیدی مـی باشـد بـا حمایـت هـای دولـت از خانـواده هایـی کـه ایـن طـرح اجـرا مـی کننـد بصـورت تضمیـن خریـداری مـی کنـد.

وی افــزود: تفاهــم نامــه منعقــد شــده بــا کمیتــه امــداد امــام (ره) بــرای یکه ـزار و 200 خان ـواده در هرم ـزگان اس ـت ک ـه پ ـس از بررس ـی دقی ـق فن ـی از محـل هـای اجـرای طـرح بـا مشـارکت ایـن نهـاد و آمـوزش خانـواده هـا توسـط کمیتـه امـداد بـا همـکاری پیمانـکار پنـل نصـب و راه انـدازی مـی شـوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.