مشکلی در خرید برق تجدیدپذیر نیست

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعامـل سـازمان انـرژی هـای نـو ایـران (سـانا) دربـاره تأمیـن مالـی خریــد تضمینــی بــرق نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر گفــت: براســاس مــاده 5 قانـون حمایـت از صنعـت بـرق و بـا تمهیـد مجلـس شـورای اسـامی، تأمیـن مال ـی مربوط ـه ب ـدون هی ـچ مش ـکلی انج ـام م ـی ش ـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری تحلیلــی میهــن صنعــت، «سـیدمحمد صـادق زاده» افـزود: دولـت موظــف اســت همــه ســاله در الیحــه بودجـه مبلغـی را بـه عنـوان عـوارض بـرق لحـاظ کنـد کـه نیمـی از آن صرف توسـعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر و نیمــی دیگــر صــرف توســعه بــرق رســانی روســتایی مــی شــود.

وی اضافــه کــرد: ایــن عــوارض در چنـد سـال گذشـته 30 ریـال بـه ازای هـر کیلـو وات بـرق مصرفی توسـط مشـترکان بــوده اســت و ســالیانه نزدیــک بــه هفــت ه ـزار میلی ـارد ری ـال مناب ـع مال ـی از ای ـن محــل ایجــاد مــی شــود.

صــادق زاده اعــام کــرد: تاکنــون 14 نیــروگاه تجدیدپذیــر در کشــور بــه بهـره بـرداری رسـیده کـه مطالبـات مربـوط بـه خریـد تضمینـی بـرق آنهـا از مح ـل ی ـاد ش ـده، ب ـدون هی ـچ تأخی ـری پرداخ ـت ش ـده اس ـت.

وی گفــت: کمیســیون انــرژی مجلــس آمادگــی دارد در صورتــی کــه عــوارض 30 ریالــی بــرای توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر کافــی نباشــد، نسـبت بـه افزایـش آن اقـدام کنـد؛ هرچنـد ایـن مبلـغ دسـت کـم تـا دو سـال آینــده بــرای ایــن امــر کفایــت مــی کنــد.

مدیرعامـل سـانا ادامـه داد: افزایـش تدریجـی ایـن عـوارض بـه 90 ریـال بــرای هــر کیلــووات ســاعت بــرق مصرفــی در ســال هــای آینــده، توســعه انـرژی هـای تجدیدپذیـر را بـدون هیـچ مشـکلی میسـر مـی کنـد.

وی اضافـه کـرد: بـرق تولیـدی افـراد یـا شـرکت هـای خصوصـی کـه بـرای تحقـق ایـن مهـم از فنـاوری و تجهیـزات داخلـی اسـتفاده کننـد، بـه قیمـت باالتـری خریـداری مـی شـود.

صــادق زاده در پاســخ بــه پرســش دیگــری دربــاره گایــه برخــی فعــاالن بخــش خصوصــی از متغیــر بــودن قیمــت هــای خریــد تضمینــی و وابســتگی آن بــه قیمــت نفــت، اعــام کــرد: قیمــت اعــام شــده بــر اســاس رابطــه ای کــه هیــأت وزیـران در مصوبـه خـود درج کـرده اسـت، تعییــن مــی شــود کــه بــه ســه عامــل قیمــت متوســط فــرآورده هــای نفتــی مــورد اســتفاده در تولیــد بــرق (مــازوت و گازییــل) بــر مبنــای قیمــت فــوب )FOB( خلیــج فــارس، قیمــت تبدیــل انــرژی در بـازار بـرق و صرفـه جویـی در هزینـه هـای زیسـت محیطـی از محـل اجـرای ایــن پــروژه هــا بســتگی دارد.

وی گفـت: پـس از انجام محاسـبه هـای الزم، رقم سـه هـزار 700و ریـال در هر کیلـووات سـاعت بـه عنـوان قیمـت متوسـط خریـد بـرق تضمینـی تجدیدپذیرها اعـام شـد و تـا زمانـی کـه وزارت نیـرو آن را تغییـر ندهـد، ثابـت مـی ماند.

ایـن مسـوول اضافـه کـرد: در صـورت تغییـر قیمـت، فقـط قراردادهـای جدی ـد مش ـمول آن م ـی ش ـود و قرارداده ـای پیش ـین را دربرنم ـی گی ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.