خرید تضمینی 1000 مگاوات انرژی خورشیدی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، مدیرعامـل توانیـر از عقـد قـرارداد بـرای خریـد تضمینـی یـک هـزار مـگاوات انـرژی خورشـیدی و پاک خبـر داد.

آرش کــردی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس تعهــدی کــه در پاریــس داشـتهایم بایـد چهـار درصـد از میـران آالیندگیهـا را کاهـش دهیـم، گفـت: ایـن امـر بـه معنـای آن اسـت کـه بـرای کاهـش آالیندگـی هـا بـه سـوی تولیـد انرژیهــای تجدیدپذیــر و پــاک پیــش رویــم.

وی افــزود: عــاوه بــر ایــن مطالعــات تولیــد ســه هــزار مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر و پــاک نیــز انجــام شــده اســت.

وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر سـرمایه گذارانـی نیـز بـرای ایجـاد ایـن نیـروگاه هـا در بخـش هـای مختلـف کشـور مراجعـه کـرده انـد، ادامـه داد: بـا ایـن رونـد پیـش بینـی مـی شـود کـه میـزان آالیندگـی بیـش از چهـار درصـد کاهـش یابـد.

وی تصریـح کـرد: عـاوه بـر آن تسـهیات و بسـته هـای اعتبـاری خوبـی نیــز بــرای راه انــدازی ایــن نیــروگاه هــا از ســوی ســانا و وزارت نیــرو در نظــر گرفتـه شـده اسـت.

ک ـردی در ادام ـه ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه صنع ـت ب ـرق دارای ش ـاخصه ه ـای متعــددی اســت کــه مــی تــوان بــه عنــوان شــاخصه هــای جهانــی مقایســه کـرد، توضیـح داد: ایـران در خاورمیانـه از لحـاظ ظرفیـت نیـروگاه در رده اول قـرار دارد و در جهـان از لحـاظ میـزان تولیـد در رتبـه 14 و از نظـر مصـرف در جایــگاه 18 قــرار دارد.

وی در ادامـه دربـاره هوشـمند سـازی کنتورهـای بـرق اظهـار کـرد: تاکنون حــدود 50 هــزار کنتــور هوشــمند بــرای بخــش هایــی همچــون چــاه هــای کشـاورزی نصـب شـده اسـت و در برنامـه اقتصـاد مقاومتـی در حـوزه بـرق بایـد ایـن تعـداد بـه 400 هـزار کنتـور هوشـمند بـرق برسـد.

وی تصریـح کـرد: کشـور در سـال جـاری اوج 52 هـزار و 700 مـگاوات برق را پشـت سـر گذرانـده ایـن درحالیسـت کـه خراسـان شـمالی اسـتانی بـوده که در ایـن خصـوص رشـد منفی داشـته اسـت.

مدیـر عامل شـرکت توانیـر درباره خراسـان شـمالی نیز بیان کـرد: پـروژه های اقتصـاد مقاومتـی در سـطح برق شـاخص هـای حیاتـی را تحت پوشـش قـرار داده اسـت کـه اگـر بـه بهـره بـرداری برسـد از وضعیت مطلوبـی برخـوردار خواهیم شـد.

وی تأکیـد کـرد: 80 درصـد پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی در حـوزه بـرق ایـن اسـتان بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت و تـا پایـان سـال جـاری ایـن رقـم بـه 100 درصـد خواهـد رسـید.

ک ـردی ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه در ح ـال حاض ـر تلف ـات در ای ـن اس ـتان ت ـک رقمـی و حـدود 9.5 درصـد اسـت، گفـت: در تـاش هسـتیم تـا ایـن رقـم را بـه هشـت درصـد برسـانیم.

وی بـا بیـان اینکـه سـهم خراسـان شـمالی از نصـب کنتورهـای هوشـمند در بخ ـش هایــی همچ ـون چ ـاه ه ـای کش ـاورزی و صنعت ـی س ـه ه ـزار کنت ـور بـوده اسـت، افـزود: تاکنـون دو هـزار و 500 کنتـور نصـب شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.