انرژی های نو، موضوع مهم در دولت یازدهم

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع برق تهـران بـزرگ انرژی هـای نـو را از مهمترین فعالیـت هـای ایـن مجموعـه در دولـت یازدهم برشـمرد و گفت: گام هـای خوبی در زمینـه اسـتفاده ار انـرژی های نو و خورشـیدی برداشـته شـده اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، ســید محمــد هاشــمی در حاشــیه باردیــد از نمایشــگاه هنــر ترســیمی دســتاوردهای دولــت تدبیــر در تــاالر وحــدت، اظهــار کــرد: بــه کارگیــری تجهیــزات مرتبــط بــا انــرژی هــای نــو و خورشـیدی بـه صـورت آزمایشـی در برخـی دسـتگاه هـا و همچنیـن تعـدادی از مــدارس و مســاجد نصــب شــده اســت.

هاشـمی کاهـش خاموشـی در معابـر عمومـی، توسـعه شـبکه و پسـت هـا و افزایـش کنترهـای دیجیتالـی را از دیگـر کارهـای مهـم ایـن مجموعه در سـه سال گدش ـته برش ـمرد.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن که سـاعت پیـک مصـرف بـرق در تهـران11 تا 4 بعدازظهـر اسـت، انـرژی خورشـیدی را ظرفیتـی دانسـت کـه امکان بـه کارگیری آن در سـازمان هـا، دسـتگاه ها و سـاختمان هـای بلندمرتبه وجـود دارد.

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ برگــزاری نمایشــگاه دسـتاوردهای دولـت را بـه عنـوان فرصتـی بـرای اطـاع مـردم از فعالیـت هـای دولــت، مطلــوب ارزیابــی کــرد و بــا بیــان ایــن کــه روابــط خارجــی، فنــاوری اطاعـات، شهرسـازی، نفـت و کشـاورزی از مهمترین بخش های این نمایشـگاه اسـت، افـزود: جـای سـوژه هایـی ماننـد بهـره بـرداری از سـد و نیروگاه هـای مهم در ای ـن نمایش ـگاه خال ـی ب ـود.

نمایشــگاه هنــر ترســیمی، دســتاوردهای دولــت یازدهــم را بــه صــورت تصویــر، فیلــم، اینفوگرافــی بــه نمایــش گذاســته اســت؛ ایــن نمایشــگاه بــه همـت مؤسسـه توسـعه هنرهـای معاصـر 10 مهرمـاه اغـاز بـه کار کـرد و تـا 17 مهرم ـاه ب ـه کار خ ـود ادام ـه م ـی ده ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.