سنگفرشهایخورشیدیدرخیابان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

یــک شــرکت اروپایــی پنــل هــای خورشــیدی ویــژه ای طراحــی کــرده اسـت کـه مـی تـوان بـا قـرار دادن آن هـا در کـف زمیـن، عـاوه بـر زیباسـازی شـهر، مقـدار قابـل توجهـی انـرژی تولیـد کـرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از کلیــک، ســرانجام پــس از ســال هــا تــاش و چندیــن بــار تآخیــر هــای لحظــه آخــری، شــرکت ‪Solar Roadways‬ (بــه معنـی جـاده هـای خورشـیدی) اولیـن کاشـی هـای انـرژی سـاز عمومـی خود را در س ـندپوینت ش ـهر آیداه ـو ب ـه مرحل ـه آزمای ـش گذاش ـت. ای ـن پن ـل ه ـا عـاوه بـر تولیـد نـور و اجـرای نمایـش هـای مبتنـی بـر نـور، قادرنـد تـا انـرژی الزم بـرای آب نماهـا و دستشـویی هـای موجـود در میادیـن را تأمیـن کننـد. همچنیـن بـا توجـه بـه مجهـز بـودن ایـن پنـل هـا بـه المنـت هـای گرمایـی، آن هـا قادرنـد حتـی در قلـب زمسـتان نیـز بـه کار خـود ادامـه دهنـد.

ایـن آزمایـش در ابعـاد کوچـک و تنهـا بـا بـه کارگیـری 30 پنـل انجـام شـده اسـت و تـا زمانـی کـه بتـوان آن هـا را در خیابـان هـا دیـد، مـدت زیـادی طـول مـی کشـد. بـا ایـن حـال، ایـن آزمایش نشـان مـی دهد کـه امـکان پیاده سـازی چنی ـن ای ـده ای در عم ـل وج ـود دارد. اگ ـر تع ـداد اندک ـی از ای ـن کاش ـی ه ـای خورشـیدی مـی تواننـد انـرژی الزم بـرای یک میـدان شـهر را تولیـد کنند، پس مـی تـوان خیابـان هـای خورشـیدی را در آینـده تصـور کـرد کـه قادرنـد میـزان قابـل توجهـی انـرژی تولیـد کـرده و بـه نیـاز کل شـهر پاسـخ دهنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.