اینجا آفتاب شب ها هم می تابد

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی بـرای برقرسـانی بـه روسـتاهای لرسـتان در حالـی اسـت کـه بـه نظـر میرسـد باتوجـه بـه قابلیتهـای ایـران درزمینـه انرژیه ـای پ ـاک نیازمندس ـرمایهگذاری جدیت ـر درای ـن بخ ـش هس ـتیم.

گـروه اسـتانها: رونـد رو بـه رشـد اسـتفاده از انـرژی بـا افزایـش جمعیـت از یکسـو و رشـد نیازهـای انسـان از سـوی دیگـر موجـب شـده کـه بازخـورد ایــن رشــد مصــرف را درزمینــه افزایــش آلودگیهــای زیســتمحیطی و همچنیـن از دسـت رفتـن سـرمایههای کشـور در بخـش انـرژی و سـوختهای فسـیلی را ببینیـم.

ایـن در حالـی اسـت کـه کشـورهای مختلـف دنیـا سـالها قبـل اسـتفاده از انرژیهــای نــو ماننــد انــرژی خورشــیدی و بــادی را در دســتور کار قــرار دادهانـد و البتـه در کشـورمان نیـز حرکتهـای خوبـی در ایـن زمینـه صـورت گرفتــه اســت کــه نیازمنــد توجــه و ســرمایهگذاری جدیتــر اســت.

تأمیــن بــرق روســتاها و مناطــق گردشــگری لرســتان باانــرژی خورشـیدی کشـور ایـران و اسـتان لرسـتان بـا دارا بـودن اقلیمهـای مختلـف ش ـاهد تع ـداد روزه ـای آفتاب ـی زی ـادی در ط ـول س ـال اس ـت، ظرفیت ـی ک ـه میتوانــد منجــر بــه توســعه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در اســتانهای مختلــف کشــور شــود.

مطابــق اظهارنظــر کارشناســان ایــران در کمربنــد تابــش خورشــید قرارگرفتـه و بـه همیـن علـت میـزان تابـش خورشـیدی در ایـران بیـن ات1800 2200 کیلــووات ســاعت بــر مترمربــع در ســال تخمیــن زدهشــده اســت کــه ظرفیتــی کمنظیــر بــرای تأمیــن انــرژی محســوب میشــود.

برقرسـانی بـه روسـتاها و برخـی جاذبههـای گردشـگری لرسـتان ماننـد دریاچــه گهــر بهوســیله انــرژی خورشــیدی، اســتفاده از آبگــرم کنهــای خورشـیدی در شـرکت پخـش فرآوردههـای نفتـی لرسـتان و دامنه اشـترانکوه زیبـا، تأمیـن بـرق خیابـان انقـاب شـهر خرمآبـاد بهعنـوان نخسـتین خیابـان در کشــور نمونههــای اســتفاده از انــرژی پــاک در لرســتان اســت کــه امیــد مـیرود ایـن قدمهـا هرچـه بیشـتر و بـا سـرعت بیشـتر برداشـته شـود.

امــروز انــرژی خورشــیدی یکــی از منابــع تأمیــن انــرژی رایــگان، پــاک و عــاری از آلودگیهــای زیســتمحیطی محســوب شــده و بــه همیــن دلیــل بســیاری از کشــورهای دنیــا بــرای اســتفاده از ایــن انــرژی نــو ســرمایهگذاریهای کانــی کردهانــد کــه بــه نظــر میرســد ســرمایهگذاریها در ایــن زمینــه کشــورمان نیــز بایــد افزایــش یابــد.

فریــدون خودنیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در ایــن رابطــه بابیــان اینکــه خدماترســانی بــه روســتاهای صعبالعبــور مســتلزم احــداث جــاده و هزینههــای بســیار زیــاد برقرســانی اســت، اظهــار داشــت: در شــرکت توزیــع بــرق لرســتان تصمیــم گرفتیــم کــه بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای پــاک شــامل ســلولهای خورشــیدی بــه روســتاهای صعبالعبــور خدمــات ارائــه دهیــم.

در حــال رایزنــی بــا اســتانداری و بخشــداریهای مربوطــه هســتیم کــه کده ـای روس ـتاهای صعبالعب ـور را شناس ـایی کنیم ـوی ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه در حـال رایزنـی بـا اسـتانداری و بخشـداریهای مربوطـه هسـتیم کـه کدهـای روسـتاهای صعبالعبـور را شناسـایی کنیـم، تصریـح کـرد: مکاتباتـی را هـم بـا وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر انجـام دادهایـم کـه بودجـه مناسـب را در ایـن زمینـه اخـذ کنیـم.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان بیــان داشــت: امیدواریــم در سـالهای آینـده روسـتای فاقـد بـرق در اسـتان لرسـتان وجـود نداشـته باشـد.

خودنیــا در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از محاســن خــوب انــرژی خورشــیدی بحــث زیســتمحیطی اســت، عنــوان کــرد: سیاسـت توانیـر بـه شـکلی اسـت کـه بـه سـمت اسـتفاده از انرژیهـای پـاک حرکــت میکنــد.

وی بابیــان اینکــه تاکنــون 12 روســتای لرســتان از طریــق انــرژی خورشـیدی تأمیـن بـرق شـده اسـت گفـت: کاهـش هزینـه بـرق، جلوگیـری از آلودگــی محیطزیســت و پاییــن بــودن هزینههــای نگهــداری از مزایــای ســامانه خورشــیدی اســت.

برقرسـانی بـه روسـتاها بهوسـیله انـرژی خورشـیدی در حالـی اسـت کـه پیشازایـن نیـز منابـع طبیعـی لرسـتان از توزیـع آبگرمکـن هـای خورشـیدی در روسـتاهای حاشـیه جنگلهـای اسـتان خبـر داده بـود.

احمدرضــا ســاتیاروند معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری لرســتان گفتــه اســت: بهمنظــور جلوگیــری از قطــع درخت ـان ب ـرای اس ـتحمام روس ـتاییان جن ـگل نش ـین ۶۵ دس ـتگاه آبگرمک ـن خورشــیدی بهصــورت رایــگان بیــن آنهــا توزیــع شــد.

وی گفـت: در راسـتای حفـظ ذخایـر ژنتیکـی و کاهـش فشـار بـر جنگلها و جلوگیــری از قطــع درختــان بــرای اســتحمام و همچنیــن ســوق دادن روسـتاییان و جنـگل نشـینان بـه اسـتفاده از انرژیهـای پـاک و زمینهسـازی بــرای بهرهگیــری از ســوخت فســیلی منابــع طبیعــی لرســتان ایــن تعــداد آبگرمکـن خورشـیدی بهصـورت رایـگان بیـن خانوادههـای هشـت روسـتا در شهرســتانهای خرمآبــاد، الیگــودرز و نورآبــاد توزیعشــده اســت.

معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری لرســتان بیــان داشــت: طــرح تغییــر الگــوی مصــرف ســوخت و حفاظــت از جنگلهـا از برنامههـای سـازمان جنگلهـا و ایـن اداره کل بـوده کـه هرسـال ب ـا تأمی ـن اعتب ـار الزم از مح ـل ط ـرح صیان ـت از جنگله ـای زاگ ـرس و ط ـرح حفاظـت اسـتانی اقـدام بـه خریـد و توزیـع رایـگان لـوازم نفتسـوز و گازسـوز و همچنیــن آبگرمکــن هــای خورشــیدی بیــن روســتاییان جنــگل نشــین میشــود.

بههــرروی امیــد مــیرود بــا تقویــت برنامههــا و سیاســتگذاریهای مســووالن در ایــن بخــش از یکســو و افزایــش تبلیغــات و اطاعرســانی بــرای آگاهســازی مــردم از ســوی دیگــر شــاهد توســعه اســتفاده از انرژیهــا نــو در لرســتان باشــیم، موضوعــی کــه در ابعــاد مختلــف اعــم از پدافنــد غیرعامـل، کاهـش آلودگیهـای زیسـتمحیطی و جلوگیـری از رشـد مصـرف ســوختهای فســیلی میتوانــد تأثیرگــذار باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.