احداث پارک انرژی در استان مرکزی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، «محمدصــادق قاضــیزاده» رییــس پژوهشـگاه نیـرو در مراسـم بهـره بـرداری از نخسـتین نیروگاه مگاواتـی خورشـیدی کشـور در اراک اظهـار داشـت: در بحـث صرفهجویــی انــرژی یــک سلســله ســؤاالتی وجــود دارد کــه می ـزان تولی ـد و مص ـرف ان ـرژی چق ـدر اس ـت و چگون ـه ای ـن مسـایل را میتـوان مدیریـت کـرد. بنابرایـن بـرای مدیریـت آنهـا بایـد بـه اسـتفاده حداکثـر از منابـع فسـیلی نیـز متمرکز ش ـده ت ـا تقاض ـای مص ـرف ان ـرژی بهین ـه مدیری ـت ش ـود.

وی ادام ـه داد: م ـا بایس ـتی در ح ـوزه ان ـرژی ب ـه گون ـهای توانمنـد شـویم کـه بتوانیـم بـا اسـتفاده از ایـن بخـش نـه تنها نیـاز داخلـی را تأمیـن کنیـم بلکـه عـاوه بـر ثـروت آفرینـی، زمین ـه را ب ـرای ص ـادرات فراه ـم س ـازیم.

قاضــی زاده بــا بیــان اینکــه بایــد بــه یــک توســعه درونزای فنــاوری در حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر بپردازیـم، گفـت: بایسـتی در ایـن زمینه منابع مالی بسـیار مناسـبی را در جهـت تحقیقات و توسـعه فنـاوری اختصاص دهیــم و تــاش کنیــم عــاوه بــر دسترســی بــه دانــش روز دنیــا، فنــاوری روز را بومیســازی کنیــم.

ایـن مقام مسـوول در مـورد احداث نیـروگاه یک مگاواتی اراک گف ـت: ه ـدف م ـا در اج ـرای ای ـن پ ـروژه ای ـن اس ـت ک ـه میخواهیــم یــک پــارک انــرژی در اســتان مرکــزی داشــته باش ـیم. چ ـرا ک ـه ش ـهر اراک ب ـه عن ـوان یک ـی از ای ـن جای ـگاه ه ـای مناس ـب ب ـرای ای ـن کار اس ـت.

وی تصریـح کـرد: ایـران دارای اقلیمهای متفاوتی اسـت اگـر در هرکـدام از ایـن مناطـق یک پـروژه را به صـورت پایلوت داش ـته باش ـیم کارشناس ـان بهت ـر میتوانن ـد ب ـه تحقی ـق در حـوزه تخصصـی انـرژی بپردازند.

ریی ـس پژوهش ـگاه نی ـرو اف ـزود: نی ـروگاه ی ـک مگاوات ـی کـه در اراک احـداث شـده نخسـتین مجموعـه نیـروگاه هایـی اسـت کـه بـه عنـوان پـارک انـرژی شـناخته خواهـد شـد و مـا میخواهیـم کارکـرد توسـعه این فرهنـگ را در منطقه داشـته باش ـیم. همچنی ـن براس ـاس ای ـن کارک ـرد، ی ـک آزمایش ـگاه ب ـرای آن اقلی ـم ایج ـاد کنی ـم ت ـا محص ـول تولی ـدی را ک ـه ب ـه بـازار عرضـه خواهـد شـد را در محیـط واقعـی تسـت کنیـم.

وی ادامـه داد: رویکـرد دیگـر ما این اسـت که پژوهشـگاه نیـرو از کسـانی کـه در بومیسـازی فنـاوری فعالیـت میکنند حمایـت هـای الزم ر ا بعمل خواهـد آورد.

همچنی ـن ریس ـک خری ـد تجهی ـزات نوآوران ـه ایران ـی را پژوهشـگاه نیـرو پوشـش خواهـد داد تـا بتوانـد نگرانـی بخش خصوصـی و شـرکت هـای دانش بنیـان، محققـان ایرانـی را از بابـت بـازار هـدف برطـرف نمایـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.