سلول های خورشیدی نامرئی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

اگــر قصــد داریــد در ســقف منــزل خــود از ســلولهای خورشــیدی اســتفاده کنیــد کــه دیگــران آن را مشــاهده نکننــد و نمــای ســاختمان را تغییــر ندهــد پانلهــای خورشــیدی Dyaqua بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، ســلولهای خورشــیدی Dyaqua همچــون آجرهــای بتنـی، توفالهـای سـنگی و حتـی تختههــای چوبــی بــوده و انــرژی تجدیدپذیــر تولیــد میکننــد.

ایـن سـبک جدیـد جایگزیـن پانلهــای خورشــیدی ســنگین شــده و از آنچــه معمــاران آن را « آســیب بصــری» مینامنــد، پیشــگیری خواهــد کــرد.

ســاختمانها بــا ایــن فنــاوری بــدون تغییــر در نمــای کاســیک بازســازی خواهنــد شــد.

هریــک از ایــن پانلهــا از مــواد غیرســمی بازیافتــی و عناصــر مقــاوم بــرای اســتفاده در ســقف و یــا پیــادهرو ســاخته شــدهاند. ترکیــب ایــن عوامــل منحصربهفــرد و الی ـه اولی ـه آن م ـات اس ـت ت ـا ن ـور ب ـه داخ ـل س ـلولهای فتوولتائی ـک پنهــان داخلــی نفــوذ کنــد.

در حــال حاضــر ســلولهای خورشــیدی نامرئــی بــرای ســاخت ســقف بــا اســتفاده از روش آجرســازی مرســوم از خــاک رس ســاخته میشــوند.

به تازگـی شـرکت Indiegogo در ایــن طراحــی ســرمایهگذاری کــرده و بــه ســازندگان اجــازه دســتیابی بــه لــوازم جدیــد ســاخته شــده بــر ایــن اســاس داده میشــود. نمونههــای اولیــه ســاخته شــده بــا ایــن روش بــرای ســازندگان فرســتاده میشــود و از ویژگیهــای آن اتصــال بــه منبــع LED بــرای مشــخص کــردن قــدرت محصــول اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.