اولتیماتوم زنگنه به شرکت های نفتی

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه نیــاز ســرمایهگذاری 100 میلیــارد دالری در صنع ـت نف ـت، گف ـت: اگ ـر اه ـداف افزایـش ضریـب بازیافـت نفت محقق نشــود، پــول مفــت بــه شــرکتها نخواهیــم داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ریال نیوز، بیـژن زنگنه در حاشـیه امضای موافقتنامــه اجــرای قــرارداد چهــار میــدان نفتــی بــا شــرکت نفــت و گاز پرشـیا گفـت: در حـال حاضـر متـن قــرارداد بــه دلیــل کمبــود وقــت، نهایــی نشــده اســت و بــا امضــای ،HOA زمینـه امضـای قـرارداد اصلی فراهــم میشــود.

وزیـر نفـت بـا اعـام اینکـه عما در متــن HOA بــا قــرارداد اصلــی تفاوتــی نــدارد، تصریــح کــرد: در ایـن موافقتنامـه اجرایـی، بـار مالـی اجــرای پــروژه، ســود پیمانــکاران، مــدت زمــان اجــرا و مســائل فنــی و عملیاتــی پیشبینــی شــده و محدودیتــی بــرای اجــرای عملیــات توســعه ایــن چهــار میــدان نفتــی وجــود نــدارد.

ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا اشــاره بــه خــاء عــدم فعالیــت شــرکتهای اکتشــاف و اســتخراج در صنعـت نفـت ایـران با بیـش از ۰۰۱ ســال ســابقه فعالیــت، تأکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس در طــول ســه ســال گذشـته تاکنـون، بـا انجـام مطالعـات و ارزیابیهــای متعــدد، هــر شــرکت بـرای تأسـیس شـرکتهای اکتشـاف و اسـتخراج تأییـد صاحیـت شـده و قـرار اسـت قراردادهـای جدیـد نفتی ایــران بــا مشــارکت شــرکتهای تأییــد صاحیتشــده انجــام شــود.

ایـن مقـام مسـوول بـا تأکیـد بـر اینکــه شــرکتهای جدیــد اکتشــاف و اســتخراج نفــت ایــران نــه تنهــا در داخــل صنعــت نفــت، بلکــه میتواننـد خدمـات فنـی، مهندسـی و فنــاوری، صنایــع نفــت و گاز را بــه ســایر کشــورهای جهــان صــادر کنن ـد، ی ـادآور ش ـد: ع ـاوه ب ـر ای ـن، اجـرای قراردادهـای افزایـش ضریـب بازیافــت در میادیــن نفتــی یــاران شــمالی، یــاران جنوبــی، کوپــال و مــارون بــه عنــوان یــک اولویــت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه هماکنـون فقــط در مناطــق نفتخیــز جنــوب ۰۶ مخــزن توســعه نیافتــه نفتــی وجــود دارد، گفــت: عــاوه بــر ایــن میادیـن متعـدد تـازه اکتشـاف شـده، میادی ـن نف ـت و گاز دریای ـی در ح ـوزه خلیجفــارس وجــود دارد بــه طــوری کــه امــکان واگــذاری تمامــی ایــن میادیــن نفــت و گاز بــه شــرکتهای توانمنــد داخلــی و خارجــی وجــود دارد.

زنگنـه بـا بیـان اینکـه در مجمـوع صنعـت نفـت دسـتکم بـه ۰۰۱ میلیـارد دالر ســرمایهگذاری بــرای اجــرای پروژههــای بخــش باالدســتی نفــت و گاز نی ـاز دارد، تأکی ـد ک ـرد: تش ـکیل شــرکتهای اکتشــاف و اســتخراج نــه تنهــا منجــر بــه تضعیــف شــرکت مل ـی نف ـت ای ـران نخواه ـد ش ـد بلک ـه زمینهســاز جــذب ســرمایهگذاری و ورود تکنولوژیهــای جدیــد بــا محوریـت افزایـش ضریـب بازیافـت از مخـازن نفـت و گاز کشـور خواهد شـد.

وزیـر نفـت بـا اشـاره به توسـعه میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی بــه عنــوان یکــی از پروژههــای اولویــتدار صنعــت نفــت در دوران پســابرجام تصریــح کــرد: هماکن ـون می ـزان ضری ـب بازیاف ـت تولیــد نفــت از «ســازند ســروک» ایــن میــدان مشــترک نفتــی پنــج درصــد اســت و بــه عبــارت دیگــر 95 درصـد نفـت ایـن سـازنده نفتـی غیرقابــل برداشــت اســت.

ایــن مقــام مســوول همچنیــن از واگــذاری توســعه چندیــن میــدان نفت ـی ب ـه ش ـرکت مناط ـق نفتخی ـز جنـوب شـامل رگ سـفید، آسـماری خامــی، کرنــج، پاکــدل، شــادگان و ... خبــر داد و افــزود: هماکنــون ۰۰۶ میلی ـارد بش ـکه نف ـت در میادی ـن غـرب کارون وجـود دارد کـه بـا ضریب بازیافــت فعلــی تنهــا 150 میلیــارد بشــکه آن قابــل برداشــت اســت.

وزیـر نفـت در پایـان بـا تأکیـد بر اینکــه چنانچــه طرحهــای افزایــش ضریــب بازیافــت در مخــازن نفتــی توســط شــرکتهای اســتخراج و اکتشــاف محقــق نشــود، شــرکت ملـی نفـت هیـچ پـول مفتـی بـه آنها نخواهـد داد، خاطرنشـان کـرد: پول تنهــا در صورتــی بــه شــرکتهای اکتشــاف و اســتخراج پرداخــت میشــود کــه ضریــب بازیافــت مخــازن نفــت افزایــش یابــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.