ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان امسال ، 4 میلیون بشکه در روز

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

وزیـر نفـت گفـت: ظرفیـت تولیـد نفـت ایـران تـا پایـان امسـال از ۴ میلیـون بش ـکه در روز عب ـور میکن ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فـارس، وزیـر نفـت در دومیـن کنگـره راهبـردی نفـت و نیـروی ایـران بـا اشـاره بـه توسـعه صنعــت نفــت کــه پیشــران توســعه صنایــع و اقتصــاد کشــور اســت،گفت: صنعــت نفــت برونزاتریــن رکــن اقتصــاد ایــران اســت،بنابراین تکمیــل زنجیرههـای ارزش در صنایـع نفـت،گاز و پتروشـیمی کـه نیازمنـد بـه سـرمایه گــذاری کان اســت میتوانــد منجــر بــه توســعه اقتصــاد کشــور شــود.

زنگن ـه ب ـا اش ـاره ب ـه اه ـداف توس ـعه صنع ـت نف ـت گف ـت: امس ـال ظرفی ـت تولی ـد نف ـت ای ـران از 4 میلی ـون بش ـکه در روز عب ـور میکن ـد و ت ـا س ـال 99 ب ـه 4 میلیــون و 630 هــزار بشــکه میرســد.

وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه تولیـد میعانـات گازی گفـت: امسـال روزانـه 688 ه ـزار بش ـکه میعان ـات گازی تولی ـد میکنی ـم ک ـه ت ـا س ـال 97 ای ـن می ـزان ب ـه یــک میلیــون بشــکه میرســد،همچنین امســال 900 میلیــون مترمکعــب گاز غنــی تولیــد میشــود کــه تــا ســال 96 ظرفیــت تولیــد گاز کشــور بــه یــک میلی ـارد مترمکع ـب خواه ـد رس ـید.

زنگنــه در ادامــه بــا اشــاره بــه نیــاز ســرمایه گــذاری صنعــت نفــت کــه در برنامــه ششــم توســعه نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت،گفت: کا صنعــت نفــت ایــران بــه 200 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری نیــاز دارد کــه 134 میلیــارد دالر آن فقــط بــرای بخــش باالدســت اســت و مابقــی آن نیــز در پتروشــیمیها و پاالیشــگاهها ســرمایه گــذاری میشــود.

بـه گفتـه وزیـر نفـت 130 میلیـارد دالر نیـز بـرای حفـظ و نگهداشـت و بـاال بـردن ضریـب بازیافـت نفـت نیـاز اسـت کـه بایـد تأمیـن شـود.

وی ب ـا اش ـاره ب ـه اولویته ـای س ـرمایه گ ـذاری و توس ـعه در باالدس ـت صنعـت نفـت گفـت: اولویـت اصلـی مـا توسـعه پـارس جنوبـی در فازهـای ‪،81 17‬ و 19 و همچنیــن فازهــای 20 و 21 اســت کــه امســال بــه بهــره بــرداری میرســد از طــرف دیگــر امســال قــرارداد فــاز 11 نیــز منعقــد خواهــد شــد. بنابرایــن تولیــد گاز از پــارس جنوبــی نیــز بــه یــک میلیــارد مترمکعــب خواهــد رســید.

زنگنـه بـا اشـاره بـه توسـعه میادیـن نفتـی غـرب کارون گفـت: اولویـت اصلــی مــا غــرب کارون اســت کــه بایــد ضریــب بازیافــت از ایــن میادیــن را نیـز بـاال ببریـم.وی ادامـه داد: امسـال همچنیـن تولیـد نفـت از الیـه نفتـی پ ـارس جنوب ـی نی ـز آغ ـاز خواه ـد ش ـد.

زنگنــه در ادامــه بــا اشــاره بــه گازرســانی بــه نیروگاههــا گفــت: اولویــت اصل ـی صنع ـت گاز کش ـور نی ـز گازرس ـانی ب ـه نیروگاههاس ـت ک ـه در س ـال 92 ، 45 درصـد از سـوخت خـود را بـه عنـوان سـوخت مایـع مصـرف میکردنـد امــا امســال بــه کمتــر از 10 درصــد رســید، بنابرایــن حجــم گازرســانی بــه نیروگاههــا افزایــش پیــدا کــرده اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه صــادرات گاز گفــت: توســعه شــبکه انتقــال و گازرســانی از طریــق LNG و همچنیــن صــادرات از طریــق خطــوط لولــه در دســتور کار وزارت نفــت قــرار دارد.

بـه گفتـه زنگنـه در حـال حاضـر خـوراک مناسـبی از قبیل متـان و اتـان برای صنع ـت پتروش ـیمی وج ـود دارد ب ـه طوریک ـه 3 ت ـن ات ـان م ـورد تقاض ـای ب ـرای خـوراک باالدسـت صنایـع پتروشـمیی اسـت در صورتـی کـه هـم اکنـون فقط یک تـن اتـان در کشـور تولیـد میشـود.

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بازســازی پاالیشــگاههای موجــود گفــت: اولویـت صنعـت پاالیـش کشـور راهانـدازی پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس اســت کــه بــا راهانــدازی فــاز اول در ایــن پاالیشــگاه 12 میلیــون لیتــر بنزیــن بــه تولیــد بنزیــن کشــور افــزوده میشــود و دیگــر نیــازی بــه واردات بنزیــن نیســت و بــرای ســال هــای طوالنــی نیــز صــادر کننــده بنزیــن خواهیــم شــد.

وزیــر نفــت همچنیــن بــا اشــاره بــه پاالیشــگاههای ســیراف گفــت ایــن پاالیش ـگاهها نی ـز روزان ـه 480 ه ـزار بش ـکه میعان ـات گازی را تبدی ـل ب ـه ف ـراورده میکنــد و در اولویــت بعــدی مــا قــرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.