دعوت از شرکت های خصوصی برای مشارکت

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از راه امـروز، محمـد مخبـر در مراسـم امضـای »HOA« میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت توســعه صنعــت نفــت و گاز پرشــیا گفــت: از وزیــر نفــت تشــکر میکنــم کــه کمــک کــرد مــا بــه ایــن جایــگاه برســیم.

محم ـد مخب ـر در مراس ـم امض ـای HOA می ـان ش ـرکت مل ـی نف ـت ای ـران و شـرکت توسـعه صنعـت نفـت و گاز پرشـیا گفـت: از مهنـدس زنگنـه، وزیـر نفـت تشـکر میکنـم کـه کمـک کـرد مـا بـه ایـن جایـگاه برسـیم.

رییـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) عنـوان کـرد: بـا امضـای ایـن تفاهـم نامـه افـزون بـر ایجـاد اشـتغال، شـاهد امنیـت، توسـعه اقتصـادی و فرهنگـی در مناطـق جنـوب کشـور خواهیـم بـود و بـا آغـاز کار در یـاران جنوبی و میـدان نفتی آزادگان اشـتغالزایی در جنـوب کشـور بـه رشـد بسـیار مطلوبـی خواهـد رسـید.

وی افــزود: وزیــر نفــت مــی توانــد شــرایط را بــرای فعالیــت شــرکتهای ایرانــی در پروژههــای نفتــی کشــور فراهــم کنــد.

رییـس سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره) بـه تجربـه اجـرای طـرح توسـعه یـاران شـمالی از سـوی شـرکت نفـت و گاز پرشـیا اشـاره کـرد و گفـت: ایـن پـروژه، نخسـتین پـروژهای بـود کـه بـه شـرکت نفـت و گاز پرشـیا واگذار شـد و بـه لحـاظ زمانـی، قیمـت تمـام شـده و کیفیـت شـرایط مطلوبـی دارد.

دکتــر مخبــر ادامــه داد: از 142 شــرکت فعــال در اجــرای پــروژه یــاران شـمالی تنهـا سـه شـرکت خارجـی هسـتند کـه ایـن موضـوع حاکـی از حداکثـر ســازی ســهم ســازندگان داخلــی در اجــرای ایــن پــروژه اســت.

رییـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام بـا بیـان ایـن کـه زیبنـده کشـور نیسـت کـه مـا بـا سـابقه یکصدسـاله در صنعـت نفـت هنـوز دسـت نیازمـان بـه سـمت خارجــی هــا دراز باشــد افــزود: مــا بــه دنبــال بیــن المللــی شــدن هســتیم و بهتریـن هدیـه مـا بـه کشـور ایـن اسـت که بـا شـرکت هـای خارجـی در بیـرون از مرزهـای ایـران رقابـت کنیـم.

مخب ـر تصری ـح ک ـرد: بحثهای ـی ب ـرای تش ـکیل کنسرس ـیومی ب ـه منظ ـور توسـعه میـدان آزادگان مطـرح شـده اسـت کـه بایـد سـازوکار آن بررسـی شـود و مـا آمادگـی حضـور در ایـن میـدان را داریـم.

وی ادامـه داد: از وزیـر نفـت درخواسـت میکنـم اکنـون کـه ایـن گام را بـرای واگـذاری پـروژه بـه شـرکتهای داخلـی برداشـتهاند، گام بعـدی ایشـان بررسـی سـازوکار ایجـاد کنسرسـیومی بـا محوریـت شـرکتهای داخلـی برای حضـور در پـروژه هـای آزادگان و یـادآوران باشـد.

بــه گفتــه وی، در ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)، همــه فعالیتهــا بــا مشــارکت مــردم انجــام مــی شــود.

رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) افــزود: از 142 شــرکت ایرانــی فعـال در پـروژه یـاران شـمالی جـز پروژههـای حفـاری، هیـچ یـک از شـرکتها وابس ـته ب ـه س ـتاد اجرای ـی فرم ـان ام ـام (ره) نیس ـتند.

مخبـر همچنیـن از آمادگـی سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) بـرای همکاری بـا شـرکتهای خصوصـی در اجـرای ایـن پـروژه خبـرداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.