تولید لوله دوجداره برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای باارزش

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

محققــان کشــور موفــق بــه ســاخت لولــه هــای دوجــداره ای شــدند کــه در صنعــت نفــت و گاز بــرای جلوگیــری از ســوزانده شــدن گازهــای بــا ارزش اســتفاده مــی شــوند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرنـگار مهـر، بـا توجـه بـه اینکـه عمر بسـیاری از چـاه هـای نفـت کشـور سـپری شـده و فشـار گاز در آنهـا کاهـش یافتـه بـه ناچـار مـی بایسـت ایـن گاز بـا ارزش، سـوزانده شـود. بـرای جلوگیـری از آلودگـی هـای محیطـی بـه دلیـل سـوزاندن گاز و همچنین ممانعـت از هـدر رفت منابع بـا ارزش گاز مناسـب تریـن راهـکار ، اتصـال دو چـاه بـه همدیگر و اسـتحصال نفت بیشـتر و حفـظ منابـع بـا ارزش گاز اسـت.

اجــرای ایــن طــرح نیــاز بــه لولــه هایــی بــا قطــر کــم حــدود چهــار اینــچ و ب ـا دو جن ـس داخل ـی ف ـوالد ض ـد زن ـگ و جن ـس بیرون ـی کرب ـن اس ـتیل ک ـه یکـی مقـاوم بـه گاز تـرش و دیگـری مقـاوم بـه محیـط حـاوی کلـر و اسـتحکام مناســب بــرای تحمــل فشــارهای باالســت کــه ایــن موضــوع از مشــکات اجــرای ایــن طــرح محســوب مــی شــود.

پـس از مطالعـه روی روش هـای مختلـف توسـط محققـان کشـور از جملـه عملیـات روکـش فلـزی توسـط جوشـکاری و اسـتفاده از «وایـر هـای اسـتیلنس اسـتیل» بـرای داخـل لـول هـای کربـن اسـتیل بـه دلیـل زمـان بسـیار طوالنـی تولیـد ( یـک روز بـرای تولیـد هـر متـر لولـه بـا توجه بـه نیـاز چندین کیلومتـر لوله بـرای اتصـال هـر دو چـاه ) و احتمـال عیـوب زیـاد، ایـن روش کنـار گذاشـته شـد.

لـذا روش جـا زدن دو لولـه کربنـی و اسـتیلنس اسـتیل را بـه روش « انقبـاض هیدرولیکـی- حرارتـی» بـرای نمونـه هـای مختلـف کـه توسـط محققـان کشـور آزمایـش شـدند و پـس از حصـول اطمینان از نتایـج مثبت آن، تجهیـزات موجود بـرای تولیـد انبـوه آغـاز شـد.

ای ـن تجهی ـزات ش ـامل ک ـوره اس ـتوانه ای ب ـا ط ـول بلن ـد حرک ـت ب ـر روی ریـل و کنتـرل کامـل درجـه حـرارت فضـای داخـل آن طراحـی و سـاخت بـرد حرارتــی کــه همزمــان کار خنــک کاری و تولیــد فشــار از 450 بــار بــه بــاال را انجـام مـی دهـد، مـی شـود.

ایـن طـرح در بیسـت و نهمیـن جشـنواره بین المللـی خوارزمی، رتبه سـوم پژوهـش هـای توسـعه ای را کسـب کـرده اسـت. همچنیـن همـکاران ایـن طـرح سـید محمـد مقدسـی نـژاد و علـی کاکـی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.