تولید هیترهای سبز با فناوری نانو

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

محقق ـان آزمایش ـگاه تحقیقات ـی ان ـرژی، آب و محی ـط زیس ـت دانش ـگاه علـم و صنعـت ایـران پـس از پنـج سـال فعالیـت مسـتمر تحقیقاتی توانسـتند دانـش فنـی سـاخت ایـن هیترهـا را تدویـن و بـرای نخسـتین بـار در کشـور تولیـد کننـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار مهــر، ســید مصطفــی حســینعلی پـور، مجـری طـرح «تکنولـوژی سـاخت هیترهـای تابشـی کاتالیسـتی» اظهـار داشــت: ایــن هیتــر هــای ســبز، قــادر بــه انجــام فرآینــد احتــراق در دمــای پاییـن بـوده بـه همیـن دلیـل گازهـای خطرنـاک نظیـر اکسـیدهای نیتـروژن و مونوکس ـید کرب ـن تولی ـد نم ـی کن ـد.

وی افـزود: در ایـن نـوع هیترهـا، گاز طبیعـی یا کپسـول در حضور کاتالیسـت بـدون تشـکیل هیچگونـه شـعلهای بـا اکسـیژن واکنـش داده و تابش مـادون قرمز از سـطح آن آزاد مـی شـود.

حسـینعلی پـور خاطـر نشـان کـرد: تکنولـوژی سـاخت هیترهـای تابشـی کاتالیسـتی، در اختیـار دو کشـور کانـادا و امریکاسـت و مدتـی اسـت در اروپـا نیــز تحــت لیســانس شــرکت هــای اصلــی ســازنده، نســبت بــه ســاخت آن اقـدام مـی شـود.

دانشـیار دانشـکده مکانیک دانشـگاه علـم و صنعت ایـران، مزیـت هیتر های تابشـی کاتالیسـتی را نسـبت بـه نمونههـای خارجـی آن، در قیمـت تمـام شـده پاییـن تـر دانسـت و افـزود: ایـن هیترهـا در حـال حاضـر بـا همـت یـک شـرکت دانـش بنیـان مسـتقر در مرکـز رشـد دانشـگاه علـم و صنعت ایـران تجاریسـازی شـده و بـا نصـف قیمـت نمونـه خارجـی بـه بـازار عرضـه مـی شـود.

وی عنـوان کـرد: ایـن هیتـر کـه نـام «هیتـر سـبز» بـر آن گـذارده شـده، کاربرد وســیعی در صنعــت نفــت و گاز، کورههــای رنگآمیــزی، کورههــای عملیاتــی حرارتـی، خشـککنها، صنایـع غذایـی، صنعـت پارچـه و چـرم، چـوب و کاغـذ و گرمایـش سـاکن و سـیار در سـولهها، کارگاههـا، مرغداریهـا، کاروانهـا، منـازل مسـکونی و ... دارد.

وی در خصـوص ویژگـی هـای ایـن هیتـر هـا اظهـار داشـت: بـه دلیـل کاربـرد فنـاوری نانـو، ایـن هیترهـا از ایمنـی بسـیار بـاال، راندمـان حرارتـی باالتـر، زمـان راهانـدازی سـریعتر و کاهـش زمـان فرآینـد و آالیندگـی کمتـری برخوردار اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.