افزایش ذخایر بنزین ایران با قطع ریفورمیت پتروشیمی ها

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از صــدای صنعــت، توقــف توزیــع 6 میلیــون لیتــر ریفورمیــت مجتمعهــای پتروشــیمی از ســال 92 و سیاســت جدیــد وزارت نفــت منجــر بــه افزایــش ذخایــر بنزیــن ایــران بــه یــک میلیــارد و 400 میلیــون لیتــر شــد.

شــاهرخ خســروانی، معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران در ایــن بــاره گفــت: تــا ســال 92 بــه طــور میانگیــن 6 میلیــون لیتــر ریفورمیـت تحویلـی از پتروشـیمیها بـه عنـوان اکتـان افـزا بـه جـای بنزین در کشــور توزیــع میشــد کــه بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و تأکیــد صری ـح وزی ـر نف ـت و اباغی ـه دول ـت، توزیـع ایـن فـرآورده بـه دلیـل آلودگی زیسـتمحیطی بافاصلـه قطع شـد.

وی افــزود: بــر اســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده و مصوبــه دولــت مقــرر شــد کــه ریفورمیــت قطــع شــود کــه ایــن بــه معنــای جایگزینــی بنزیــن بــا ایــن فــرآورده و تأمیــن نیــاز مصرفــی کشــور بــود کــه ناگزیــر بــه ســمت واردات بنزیــن یــورو 4 تــا تکمیــل پروژههــای پاالیشــگاههای ســتاره خلیــج فــارس، بندرعبــاس، اصفهــان و الوان روی آوردیــم.

بـه گفتـه خسـروانی، با شـرایط کش ـور و ال ـزام ب ـه تأمی ـن 6 میلی ـون لیتــر بنزیــن بــه جــای ریفورمیــت و پیشبینــی افزایــش پنــج تــا هفــت درصــدی مصــرف ســنواتی بــا اعمــال شــیوههای مدیریتــی درســت در ســطح کشــور، افزایــش مصــرف بنزیــن در ســالهای 93 و 94 بــه کمتــر ازســه درصــد رســید.

وی ادامــه داد: در ســال 93 و 94 ایــن افزایــش ســه درصــدی و کاهــش 6 میلیــون لیتــر حاصــل از قطــع ریفورمیــت از پتروشــیمی بــه معنـای ایـن اسـت کـه معـادل آن بایـد بنزیــن یــورو 4 وارد کشــور کنیــم کــه مقــدار واردات را در ســال 93 حــدود 4.5 میلیــون لیتــر و در ســال 94 بــه حــدود 9.5 میلیــون لیتــر در روز رقــم زد. معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالی ـش و پخ ـش فرآوردهه ـای نفت ـی ای ـران اظه ـار ک ـرد: امس ـال ب ـر اس ـاس برنامــه، میانگیــن واردات روزانــه 7.5 میلیـون لیتر اسـت که بـا بهرهبـرداری از پروژههــای پاالیشــی در دســت اجــرا امیدواریــم تــا ســال آینــده نــه تنهــا واردکننــده بلکــه صادرکننــده بنزیــن شــویم. وی در ادامــه دلیــل اصلــی افزایــش واردات در ســال 94 را تعمیــرات اساســی فــاز 2 پاالیشــگاه شـازند دانسـت و ایـن موضـوع سـبب کاهــش روزانــه هشــت میلیــون لیتــر بنزیـن تولیدی کشـور و سـرانجام افت ســطح ذخایــر بنزیــن کشــور شــد.

خسـروانی اعـام کـرد: بـه دالیل فـوق میانگیـن بنزیـن وارداتی کشـور پارس ـال ب ـه 9.5 میلی ـون لیت ـر در روز رســید کــه ایــن میــزان بــه معنــای کمبــود تولیــد نبــود ؛ بلکــه بخــش زیـادی از ایـن میـزان صـرف افزایـش ذخایــر بنزیــن کشــور شــد.

وی افــزود: دلیــل عمــده افزایــش واردات بنزیــن پارســال، افزایــش مصــرف نبــود؛ بلکــه ناشــی از طوالنــی شــدن زمــان تعمیــرات اساســی پاالیشــگاه شـازند، برنامهریـزی بـرای افزایـش س ـطح ذخای ـر بنزی ـن کش ـور و قط ـع ریفورمیــت پتروشــیمیها بــود.

خس ـروانی ادام ـه داد: در س ـال 93 بــه دلیــل شــرایط بینالمللــی امــکان واردات بنزیــن 4.5 میلیــون لیتــر در روز بنزیــن یــورو 4 نــو جایگزینــی 6 میلیــون لیتــر بنزیــن ب ـه ج ـای ریفورمی ـت پتروش ـیمیها وجــود نداشــت (در مجمــوع 10 میلیــون لیتــر در روز) فراهــم نبــود و برنامــه واردات کشــور در ســال 93 محقــق نشــد، بنابرایــن نیــاز داشـتیم ایـن کمبـود را در سـال 94 جبــران کنیــم.

بــه گفتــه معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران، همــه عوامــل یــاد شــده واردات بنزیــن را پارس ـال ب ـه روزان ـه 9.5 میلی ـون لیت ـر رســاند کــه ایــن موضــوع ناشــی از عوام ـل ناخواس ـته تحمیل ـی ب ـه بدن ـه مدیریــت پاالیشــی کشــور بــود کــه خوشـبختانه بـا اقدامهـای بجـا، امروز بـا ذخیره خـوب بنزیـن در کشـور روبرو هسـتیم. ذخیـره بنزیـن کشـور از مـرز یـک میلیارد لیتـر گذشـت وی در ادامه از ذخیـره یـک میلیـارد و 400 میلیـون لیت ـری بنزی ـن ت ـا ابت ـدای ش ـهریورماه امســال خبــر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.