استفاده از خوراک گاز و فن آوری های بومی، اولویت ایران در صنعت پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

معـاون وزیـر نفـت در امـور پتروشـیمی گفـت: یکـی از اولویتهـای مـا در صنعــت پتروشــیمی اســتفاده از خــوراک گاز طبیعــی اســت، همســو بــا ایــن اولویــت، طــرح تبدیــل فرآینــد متانــول بــه پروپیلــن MTP( ) بــا یــک ش ـرکت ژاپن ـی در عس ـلویه اجرای ـی خواه ـد ش ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـازمان منطقـه ویـژه اقتصـادی، مرضیـه شــاهدایی، مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، در حاشــیه امضــای تفاهمنامــه میــان ایــن شــرکت و شــرکت ســوجیتس ژاپــن گفــت: یکــی از اولویتهــای مــا در صنعــت پتروشــیمی اســتفاده از گاز طبیعــی و بهرهگیــری هرچــه بیشــتر از فناوریهــای بومــی اســت.

وی افــزود: شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران درصــدد اســت طـرح تبدیـل فرآینـد متانـول بـه پروپیلـن را بـا اسـتفاده از سـرمایه گـذاری خارجــی اجرایــی کنــد، البتــه شــرکت پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی هــم اکنــون بــه چنیــن دانشــی دســت یافتــه اســت.

شــاهدایی تصریــح کــرد: در پــی بهبــود روابــط ایــران بــا شــرکتهای بینالمللــی، شــرکت ســوجیتس آمادگــی خــود را بــرای ســرمایه گــذاری در فرآینـد تبدیـل متانـول بـه پروپیلـن MTP( ) و طـرح تبدیـل گاز بـه پروپیلـن GTPP( ) اعـام کـرد و بـهزودی تفاهمنامـه امضـا شـده، اجرایـی خواهـد شـد.

مع ـاون وزی ـر نف ـت در ام ـور پتروش ـیمی عن ـوان ک ـرد: ب ـا توج ـه ب ـه ای ـن کـه منابـع گازی فراوانـی در کشـور وجـود دارد، اجـرای پـروژه فرآینـد تبدیـل متانـول بـه پروپیلـن طـرح بزرگـی بـه شـمار مـی آیـد و ایـن موضـوع و اجرای آن یکـی از سیاسـتهای اصلـی وزارت نفـت اسـت.

وی گفــت: در صورتــی کــه ایــن طــرح بــرآورد اقتصــادی و فنــی بــرای سـرمایه گـذار خارجـی از جملـه شـرکت سـوجیتس داشـته باشـد و نیـاز آن را ب ـرآورده کن ـد، در عس ـلویه اجرای ـی خواه ـد ش ـد.

شـاهدایی در ادامـه بـه موضـوع مذاکـره شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی ایـران بـا شـرکتهای آلمانـی اشـاره کـرد و افـزود: شـرکتهای بسـیاری از آلم ـان خواه ـان هم ـکاری و س ـرمایه گ ـذاری در صنع ـت پتروش ـیمی ای ـران هسـتند کـه امیدواریـم بـا برطـرف شـدن مشـکات و موانـع بانکـی میـان 2 طـرف، سـرمایه گـذاری شـرکتهای آلمانـی افزایـش یابـد.

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران و شــرکت ســوجیتس ژاپــن، بــرای بررســی اجــرای پــروژه فرآینــد متانــول بــه پروپیلــن تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.

ش ـورای اقتص ـاد در جلس ـه هش ـتم اردیبهش ـت م ـاه ب ـه ریاس ـت اس ـحاق جهانگیــری، معــاون اول رییــس جمهــوری درخواســتهای وزارت نفــت را بررسـی کـرد و پـس از توضیحـات بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت دربـاره ویژگیهای طـرح هـا و نیـز دالیـل توجیهـی، بـا درخواسـت صـدور مجـوز سـرمایه گـذاری از محـل منابـع داخلـی شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بـرای طـرح تولیـد پروپیلـن از متانـول بـا هـدف تولیـد تکنولـوژی بومـی موافقـت کـرد.

پلــی پروپیلــن در صنایــع مختلفــی از جملــه خودروســازی، نســاجی و ... کاربـرد دارد. بیشـترین مصـرف پلـی پروپیلـن در سـاخت قطعـات تزریـق مـورد اسـتفاده در خودروسـازی اسـت.

مصــرف قابــل توجــه دیگــر، تولیــد الیــاف و نــخ بــرای بســته بنــدی، فـرش ماشـینی و موکـت اسـت؛ پروپیلـن بـه عنـوان یـک الفیـن سـبک یکـی از مهمتری ـن م ـواد پای ـه در صنع ـت پتروش ـیمی ب ـه ش ـمار م ـی آی ـد.

تقاضـای جهانـی پلـی پروپیلـن در سـال ،2020 حـدود 110 میلیـون تـن خواه ـد ب ـود و ش ـیب افزایش ـی تقاض ـای مرب ـوط ب ـه پل ـی پروپیل ـن از دیگ ـر پلیمرهـا بیشـتر اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.